facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

speciální rehabilitační program a přípravný stupeň ZŠ speciální

Tento typ základní školy umožňuje vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Cílem speciálního školství je, aby se všechny děti, tedy i děti se závažnými formami zdravotního postižení, mohly systematicky vzdělávat. Vzdělávání těchto žákůje velmi náročné pedagogicky, lidsky, organizačně i z hlediska ekonomických nákladů. Tito žáci však tvoří jen nepatrný zlomek dětské populace a plně si zaslouží, aby jim byla v našem školství věnována odpovídající pozornost. První krok k otevření cesty ke vzdělávání i pro žáky se závažnými formami postižení byl již učiněn zavedením přípravného stupně pomocné školy, jako školského zařízení, které si klade za úkol umožnit vzdělávání i dětem, které by vzhledem k těžšímu stupni mentální retardace nebyly schopny prospívat ani na nižším stupni pomocné školy, u nichž však jsou patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností. Práce v přípravném stupni tvoří přípravnou etapu pro zařazení žáka do pomocné školy. Přípravný stupeň pomocné školy otevřel cestu ke vzdělávání dětem, které v našich podmínkách dosud nikdy do školy nechodily. Jeho dalším velkým přínosem byla skutečnost, že připravil speciální pedagogy na to, že je nutné vzdělávat i žáky se závažným postižením a pedagogové získali možnost ověřit si, že je to možné.

Mnozí z nich si osvojili základní metody práce s dětmi s tak těžkým postižením, s jakými se dříve ani nikdy nesetkali. Po ukončení prvního tříletého cyklu přípravného stupně pomocné školy se ukázalo, že ne všechny děti dosáhly té míry rozvoje svých schopností, aby mohly pokračovat ve svém vzdělávání na úrovni základní školy speciální. Průzkum ukázal, že přibližně dvě třetiny absolventů přípravného stupně se mohou dále vzdělávat v základních školách speciálních a zbývající třetina nemá předpoklady ani ke zvládnutí této vzdělávací úrovně. Akutní potřeba zapojení těchto žáků do vhodného způsobu vzdělávání si vyžádala vypracování nového vzdělávacího programu pro žáky s těžkým mentálním postižením. Rozvíjení rozumových schopností těžce mentálně postižených dětí je velmi těsně spjato s intenzivním rozvíjením a rehabilitací jejich hybnosti. K tomuto účelu byly zřízeny rehabilitační třídy základní školy speciální a jsou určeny žákům s nejzávažnějšími formami mentálního postižení, kteří jsou schopni určitým způsoben reagovat na pedagogické působení. Neměly by být zřizovány pro žáky s poruchami hybnosti, případně více vadami, pokud u těchto žáků není diagnostikováno těžké mentální postižení. Těžiště práce rehabilitačních tříd spočívá v komplexním speciálněpedagogickém působení na tělesný a psychický rozvoj žáků, spojeném s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností a potřeb. První dva roky experimentálního ověřování počátků práce v rehabilitačních třídách  ukázaly, že práce v nich je smysluplná, všem těžce postiženým dětem prospěšná a z pedagogickém i humánního hlediska nesmírněvýznamná. Děkujeme ředitelům škol a školských úřadů, učitelům, vychovatelům a mnoha dalším pracovníkům, kteří se podíleli na nelehkých prvních krocích konstituování a ověřování rehabilitačních tříd základní školy.

Podle Rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální se vzdělávají žáci s tak závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na úrovni základní školy praktické i základní školy speciální, ale umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně-pedagogického vedení osvojovali některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru soběstačnosti, najít vhodnou míru komunikace jejich okolím a budou napomáhat rozvoji jejich motoriky. Rehabilitační vzdělávací program základní  školy speciální umožňuje žákům s těžkým mentálním postižením, případně žákům s více vadami uplatnit jejich ústavou garantované právo na vzdělání a realizovat jejich rozvojový tělesný i duševní potenciál. Velkým problémem, komplikujícím vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, je nízká míra rozvinutosti jejich psychických funkcí, zejména pozornosti, paměti, ale i volních vlastností potřebných k systematickému osvojování učiva. Tyto funkce je u nich zapotřebí postupně probouzet, i když míra úspěšnosti této  činnosti bude u jednotlivých žáků individuálně odlišná. Nelze předpokládat, že si všichni žáci rehabilitačních tříd osvojí veškeré učivo, uvedené ve vzdělávacím programu. Pro některé žáky bude tento program sloužit pouze jako inspirace při zpracováváni individuálních vzdělávacích programů, korespondujících s úrovní jejich schopností. U většiny žáků zařazených do Rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální již nelze reálně počítat se zvládnutím trivia. Lze u nich rozvíjet komunikační dovednosti, které jim umožní navázat kontakt s jejich okolím, rozvíjet jejich pohyblivost tak, aby dosáhli co nejvyšší míru pohybové samostatnosti a naučit je základům sebeobsluhy, která jim umožní určitou míru soběstačnosti. Každá dovednost, kterou si žáci osvojí, se projeví ve zlepšení kvality celého jejich dalšího života. Prostředkem vzdělávání v Rehabilitačním vzdělávacím programu základní školy speciální není psané slovo a v některých případech ani mluvená  řeč. Učitelé budou pracují s různými formami alternativní a augmentativní komunikace hledají cesty, jak pro každého ze žáků najít vhodnou formu dorozumění s jeho okolím.

Rehabilitační vzdělávací program  využívá kompenzační pomůcky analogické pomůckám používaným ve školách pro žáky s tělesným, případně smyslovým postižením. I učební pomůcky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků a jsou pro ně často vytvářeny individuálně „na míru“. Naši speciální pedagogové v této oblasti vynikají mimořádnou tvořivostí a mnoho vhodných pomůcek pro své žáky již vytvořili. Závažným úkolem vzdělávání v Rehabilitačním vzdělávacím programu je kultivace osobnosti žáků, působení na jejich chování tak, aby soužití s nimi nekladlo mimořádné nároky na jejich okolí, rozvíjení jejich estetického cítění a vyhledávání a rozvíjení jejich zájmů, zejména v oblasti hudebnosti, výtvarných schopností a jednoduchých pracovních dovedností.


Organizace vzdělávání
Rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální je uplatňován pro:

  • skupinu nejméně čtyř žáků v podobě zřízení rehabilitační třídy pomocné školy
  • jednotlivého individuálně integrovaného žáka s těžkým mentálním postižením v podobě zakomponování do individuálního výchovně-vzdělávacího programu
  • pro žáka s hlubokým mentálním postižením osvobozeného od povinnosti docházet do školy či povinné školní docházky, kterému je odbor školství příslušného krajského úřadu státní správy povinen zajistit po dobu věku školní docházky optimální formu vzdělávání, jsou využity  vhodné prvky v rámci individuálního výchovně-vzdělávacího programu.

V Rehabilitačním vzdělávacím programu základní školy speciální plní žák povinou školní docházku. Školní docházka žáka, zařazeného do Rehabilitačního vzdělávacího programu, je desetiletá, stejně jako docházka do základní školy speciální. Vnitřní členění rehabilitační třídy nevychází z věkových charakteristik žáků, ale z úrovně jejich individuálních schopností a potřeb. Rehabilitační třídy se vnitřně člení na dva stupně (první stupeň a druhý stupeň), analogicky jako základní školy, s tím rozdílem, že oba stupně jsou pětileté. Do Rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální jsou zařazováni žáci, kteří absolvovali přípravný stupeň základní školy speciální a po jeho ukončení nejsou schopni pokračovat ve školní docházce do základní školy speciální i žáci, u nichž od samého počátku školní docházky je zřejmé, že s velkou pravděpodobností nebudou vzhledem k závažnosti svého mentálního postižení schopni zvládat vzdělávací program základní školy speciální.

V případě akcelerace vývoje rozumových schopností žáka v kterékoliv etapě jeho povinné školní docházky, je možné a vhodné provést jeho převedené do odpovídajícího stupně základní školy. Těžší zdravotní postižení žáků v rehabilitační třídě základní školy speciální vyžaduje i odlišné organizační uspořádání režimu dne. Charakteristické pro rehabilitační třídu základní školy je  individualizované vyučování. Pro každého žáka je nezbytné stanovit  individuální výchovně-vzdělávací program ve smyslu §4 odst. 9 vyhlášky č. 127/1997 Sb.
K úspěšnému průběhu vyučování v rehabilitační třídě základní školy přispívá její vhodné prostorové vybavení. Ve výukové části rehabilitační třídy slouží nezbytné ortopedické vertikalizační lavice, v odpočinkové části relaxační stavebnice.


Personální zabezpečení
Náročnost speciálně-pedagogického působení i zajištění bezpečnosti žáků vzhledem k tíži jejich zdravotního postižení kladou vysoké nároky na množství personálu základní školy speciální včetně jeho kvalifikačních předpokladů. Základní pedagogická sestava pracovníkův rehabilitační třídě  školy využívá ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách,  umožňující souběh dvou pedagogů (učitele a vychovatele) ve třídě. Učitel se speciálně-pedagogickou kvalifikací řídí výchovně-vzdělávací proces, s jehož realizací pomáhá pod jeho supervizí vychovatel. Činnost těchto pedagogů může být účelně doplněna pomocným pracovníkem . 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti