facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy je ke shlédnutí zde. Reportáž České televize v rámci projektu Nejlepší česká škola (2011) je ke shlédnutí zde.                            
O nás

O nás

Na založení této školy měla hlavní podíl současná paní ředitelka PhDr. Marie Turková, která za svoji dosavadní činnost získala již dvě vyznamenání. V roce 2009 byla vyznamenána Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za významný a dlouhodobý přínos pro rozvoj speciálního školství ve městě Prostějově a v roce 2013 byla oceněna na Mezinárodním kongresu soukromých škol Medailí za zásluhy v podpoře demokracie ve školství a prosazování svobodné volby vzdělávací cesty. Myšlenka zřídit v Prostějově školu pro děti s více vadami sahá do osmdesátých let minulého století. Řada rodičů postižených dětí obcházela instituce a požadovala zřízení speciální školy pro děti s více vadami v Prostějově, ale jejich snaha byla bez úspěchu. V březnu 1992 bylo založeno Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami. Z počátku se členové sdružení scházeli u jedné ze členek doma, později v prostorách Českého červeného kříže. Stejně tak se zde scházel výbor i valná hromada. Pro uskutečnění projektu bylo potřeba sehnat finanční prostředky. Tiskárna Prostějov natiskla letáky, kde byli požádáni občané okresu Prostějov o 20,-Kč. Česká pošta a její doručovatelé je sponzorsky roznesli do domácností a sešlo se prvních 50 000,- Kč. Nebylo to málo, ale na projekt to nestačilo. Mezi prvními, koho  paní ředitelka Turková oslovila, byl ředitel tehdejší firmy PRODOS Ing. Milan Matzenauer, který měl pro naše snahy velké pochopení a jako první věnoval sto tisíc korun. Přes všechny neúspěchy a jednání se podařilo zařadit školu do sítě škol MŠMT ČR a zahájit provoz v provizorních podmínkách v pronajatých prostorách v mateřské škole Smetanova ulice ve Vrahovicích v Prostějově. Od 1. 9. 1993 zahájily provoz první čtyři třídy se 17 dětmi různého věku.    Současně s tím se podařilo získat od města pronájem budovy na ul. I. Olbrachta 2 ve Vrahovicích v Prostějově, která byla v dezolátním stavu. Během jednoho roku se paní ředitelce podařilo získat finanční prostředky v hodnotě 5,5 mil Kč na rekonstrukci i vybavení a od 18. 5. 1994 byla slavnostně otevřena nová budova. Kapacita byla 36 dětí, ale již po otevření  to nestačilo. Z toho důvodu mateřská škola stále zůstávala i na Smetanově ul. ve Vrahovicích v Prostějově jako elokovaném pracovišti. Od 1. května 1994 získala škola právní subjektivitu s názvem Soukromá speciální škola  a tak působila až do 30. 6. 1997. Od 1. 7. 1997 se škola přetransformovala na Speciální školu o. p. s. V roce 1998 a 1999 působila škola v dalších pronajatých prostorech a to v mateřské škole Libušinka, kde byly umístěny 4 třídy do doby, než byla zrekonstruována budova Tetín 1.   Současná podoba školy Na návrh Městského úřadu v Prostějově, který nabídl budovu bývalé LDN na Tetíně se otevřela další možnost rozšíření školy. Budova byla opět v dezolátním stavu a musela se celá zrekonstruovat. Společně s Občanským sdružením na pomoc dětem s více vadami jsme se dali do opravy a rekonstrukce. Velké poděkování patří Městskému úřadu v Prostějově, který věnoval do oprav této budovy více než 5,5 mil. Kč jednak formou daru Občanskému sdružení LIPKA, a jednak přímou úhradou stavební firmě. První polovina budovy se otevřela v prosinci 1999 a druhá v říjnu 2000. Nyní škola působí v polovině objektu Tetín 1, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pod odborným vedením speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a dalších odborníků. Jak děti dospívají je nutné pro ně připravit nové podmínky pro kvalitní život v budoucnosti. Proto v roce 1998 paní ředitelka Turková oslovila Obecní úřad ve Výšovicích za účelem rekonstrukce a dostavby zámku ve Výšovicích a výsledkem je společný projekt, který se  realizuje a to: Projekt HANDICAP (více). Naše škola poskytuje široké spektrum vzdělávacích možností pro žáky se zdravotním postižením pro všechny věkové skupiny (od mateřské školy až po střední školu s perspektivou budoucího životního uplatnění) pro všechny stupně závažnosti zdravotního postižení (od intelektové normy až po těžké kombinované postižení) vzdělávání je poskytováno kvalifikovanými speciálními pedagogy, kteří využívají nejnovější trendy práce s cílovou skupinou svých žáků vzdělávání probíhá s úzkou provázaností se všemi dalšími složkami komplexní péče podle potřeb každého žáka: ve spolupráci s OS LIPKA - klinická logopedie, léčebná rehabilitace , pediatry, neurology, PPP, SPC, ortopedy apod. vzdělávání probíhá s úzkou provázaností na zájmovou a mimoškolní činnost (více) Od 15. 2. 2006 škola vzhledem ke změnám ve školské legislativě změnila svůj název na Mateřskou školu a základní školu JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov.     Od školního roku 2008/2009 byly ve Výšovicích otevřeny třídy střední školy Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté (více), a proto ke dni 23. 9. 2006 opět změnila svůj název na Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. V roce 2011 získala naše škola titul "Nejlepší česká škola" 11. dílu (Olomouckého kraje)  v rámci stejnojmenné soutěže pořádané portálem Škola online. V lednu v roce 2015 škola obdržela certifikát důvěryhodnosti školy.

Cílová skupina a cíle školy

Cílovou skupinou jsou  děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami. Cílem školy je připravit žáky pro samostatný a soběstačný život. Naučit samostatnosti a nezávislosti na svém okolí. Připravit pro studium na středních školách. Zajistit odpovídající podmínky pro výchovu a vzdělávánídětí se zdravotním postižením ve třídách: mateřské školy (více) přípravného stupně základní školy speciální základní školy (více) základní školy praktické (více) základní školy speciální (se vzděláváním podle Vzdělávacího programu přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy) (více) základní školy speciální (se vzděláváním podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy) (více) praktické školy s jednoletou a dvouletou přípravou  ve Výšovicích (více)   Plní také poradenskou funkci a zřizuje(více) : poradnu pro žáky s poruchou autistického spektra výchovné poradenství logopedickou poradnu poradnu pro prevenci sociálně-patologických jevů služby školního psychologa Dále škola poskytuje zájmovou činnost a mimoškolní činnost (více) : školní družinu zájmové kroužky (keramický, muzikoterapie, chovatelský) různé akce mimo školu Škola nabízí také další doprovodné služby : jídelnu a výdejnu stravy dopravu dětí do školy školním automobilem speciální terapie (canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, solná jeskyně) ve spolupráce s OS LIPKA škola poskytuje komplexní služby léčebné rehabilitace, fyzioterapie a klinické logopedie)

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Mezi sponzory školy patří   Děkujeme odchovnímu domu TESCO za realizaci vánočního stromu pro děti v roce 2022.        Děkujeme Nadačnímu fondu TESCO za významnou pomoc při grantových projektech "Vy rozhodujete, my pomáháme".     Děkujeme Nadaci Malý Noe, která poskytla finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek pro handicapované děti.       Děkujeme za realizaci školení pro řidiče školních automobilů.        Podpora na rok 2023 Střední škola, základní škola JISTOTA, o. p. s. děkuje Statutárnímu městu Prostějov za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5 000,- z rozpočtu statutárního města Prostějov. Příspěvek byl využit na projekt Prevence zdraví -  rehabilitace ve Výšovicích (fyzioterapie). Poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc v hodnotě 20 000,- Kč účelově vázána na podporu činnosti v ergoterapii handicapovaných žáků - materiál. Financováno z veřejné finanční podpory města Prostějova. Poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční příspěvek k vydání almanachu k 30. výročí založení školy v hodnotě 31 702,-Kč.   Za dlouholetou významnou pomoc a spolupráci s obchodním domem v Prostějově.     Děkujeme Nadaci AGEL za finanční příspěvek a pomoc ve výši 100 000,- Kč na  svouz a rozvoz žáků do školy a ze školy.    DT Výhybkárna a strojírna, a.s.    finanční dar    30 000,- Kč   Od vzniku zajišťuje bezpečnost školy Jmenný seznam všech sponzorů za aktuální školní rok je uveden ve výroční zprávě školy zde   Seznamy přijatých darů za uplynulé školní roky  školní rok 2018/2019 zde a zde školní rok 2017/2018 zde a zde  školní rok 2016/2017 zde školní rok 2015/2016 zde    

Výroční zprávy

Možnost stažení výroční zprávy Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 zde Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 zde Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 zde Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 zde Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 zde Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 zde Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 zde Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 zde Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zde Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 zde Výroční zpráva za školní rok 2011/2012  zde    

Dokumenty ke stažení

Žádost o podávání léků ke stažení zde
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti