facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Poradenské služby

Škola poskytuje celou řadu poradenských služeb nejen pro žáky školy, ale i pro široké okolí. Poradny mohou navštívit jak rodiče, tak děti, kteří potřebují pomoc při řešení problémů ve výchovně-vzdělávací oblasti.

Poradna pro žáky

"Kdyby se normální lidé znenadání ocitli na jiné planetě s podivnými neznámými tvory, cítili by se pravděpodobně zastrašení, nevěděli by, jek se chovat, a určitě by měli potíže porozumět, co si cizinci myslí, cítí a co chtějí, neuměli by správně reagovat. A to je autismus... Život je matoucí, nesrozumitelný, zahrnuje spousty lidí, událostí, míst a věcí bez jakýchkoli hranic. Společenský život je těžky, nemá přesná pravidla... Je pro mne těžké chápat to, co vidím, marně se snažím pochopit, co slyším. Když se dívám na lidské obličeje, obzvláště do očí, je to pro mne jedna z nejobtížnějších věcí na světě... Lidé si nedovedou představit, jak je obtížné dívat se na člověka... Ruší to můj klid a strašně mne to děsí." (Jolliffe a kol., 1992 in Howlin, 2005)   Poradnu ve škole vede p. uč. Mgr. Eva Urbanovská PhD. Ve školním roce 1999/2000 byla ve škole zřízena AUTISTICKÁ PORADNA pro děti od 3 let, kde působí speciální pedagogové, kteří absolvovali studium a získali osvědčení pro vedení této poradny. Naši školu navštěvují děti s kombinovaným postižením a mezi nimi jsou i děti s poruchou autistického spektra. Potřeba pomoci těmto školním dětem vedla ke zřízení této poradny, která se snaží pomáhat a radit rodičům jak správně reagovat na specifické potřeby a možnosti jejich dětí. Život s autistickými dětmi vyžaduje mnoho trpělivosti. Vysvětlujeme rodičům, že je třeba velmi dobře pochopit skutečnost, že lidé s autismem obtížně chápou smysl komunikace a je tedy zapotřebí jim jej co nejlépe přiblížit, že je nutné při výchově zejména se snažit jim pomoci pochopit okolí a kontakt s ním co nejvíce usnadnit. Tyto děti potřebují získat určitý řád pro to, aby se dokázaly orientovat v pro ně chaotickém světe. Seznamujeme rodiče s různými speciálními pedagogickými programy (metodika strukturovaného učení) s podporou behaviorálních a interakčních technik, které umožňují dítěti využít schopnosti a dovednosti v maximální možné míře, kterou jim jejich handicap dovoluje. Součástí účinné intervence jsou nácviky pracovních a sociálních dovedností a rozvoj funkční komunikace (metodika VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém). Existuje řada doplňujících terapeutických postupů, které naše škola využívá (např. hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, aromaterapie, solná terapie, snoezelen...), jejichž účinnost není specifická pro autismus, ale některým dětem mohou pomoci k rozvoji a duševní pohodě stejně jako různé kroužky (více). Reakce dětí PAS na tyto terapie bývají velmi individuální, ne každá terapie se hodí pro každé dítě. Zde je nutná velmi úzká spolupráce s rodiči, což se nám v naší poradně daří. Naši poradnu mohou navštívit i rodiče a děti, které nenavštěvují naši školu, ale pouze hledají možnou pomoc při řešení problémů u dětí s PAS.  

Logopedická poradna

Logopedickou poradnu vede Mgr. Zdeňka Jakoubková. Jedná se o poradnu, která by měla pomoci dětem a žákům při rozvoji komunikačních dovedností. Poradnu vede pedagog se státní závěrecnou zkouškou z logopedie, který úzce spolupracuje s klinickým logopedem z organizace OS LIPKA (více), která sídlí ve stejné budově. Poradna nenahrazuje péči klinického logopeda. Děti jsou vybírány na základě žádosti rodičů. Práce probíhá individuálně, maximálně ve dvojicíh podle plánu s ohledem na potřeby dítěte dle diagnózy stanovené odborníky. Plán činnosti je zaměřen na cvičení dechu, rozvoj obratnosti mluvidel, rozvoj hrubé i jemné motoriky, sluchového vnímání, rytmického cítění, analýzy a syntézy a na rozšiřování slovní zásoby. Při práci jsou používány Orffovy nástroje, bzučák, logopedické zrcadlo, dětské knihy, obrázky, pexesa, materiály pro řečovou výchovu, výukové programy na PC. Všechny činnosti a aktivity probíhají v největší míře formou hry.

Školní psycholog

Školní psycholog Školní psycholog poskytuje pomoc žákům, rodičům i členům pedagogického sboru.  Služby žákům poskytuje pomoc a podporu při řešení osobních problémů konzultace při problémech s učením péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí psychologické poradenství při výběru střední školy pracuje s třídními kolektivy – podporuje a rozvíjí zdravé vztahy ve škole    Služby rodičům konzultuje výchovné a výukové obtíže jejich dětí   Služby učitelům konzultuje a spolupracuje při sestavování IVP žáků účastní se práce s třídními kolektivy      Nabídka se týká oblasti poradenství – řešení problémů školních, rodinných, výchovných,  problémů závislostí, drogové prevence apod. Žáci, případně jejich rodiče, mohou využívat této bezplatné služby a navštívit školního psychologa po domluvě  v konzultačních hodinách. Konzultace probíhají formou rozhovoru, důvěrně a v přátelském klimatu. Školní psycholog klienta vyslechne, poradí a pomůže vyřešit každý problém ze školního nebo rodinného prostředí, ze vztahů mezi spolužáky, kamarády apod. Práce je zaměřena na jednotlivé žáky, se kterými pracuje individuálně, ale i na třídní kolektivy. Přímá práce s dětmi je doplněna prací v místnosti snoezelen. Školní psycholog využívá metody bazální stimulace, psychoterapie a relaxační metody. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a  přispívá k překonávání obtíží (např. terapeutické vedení dětí, vypracování IVP, vhodné metody práce s dětmi apod.)   S čím se žáci obracejí na školního psychologa: pokud je trápí nějaký problém, se kterým si neví rady mají konflikty například se spolužáky a chtějí je odstranit nestíhají ve škole mají problém v komunikaci s rodiči, s učiteli, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci mají pocit, že jim někdo ubližuje, a neví, co s tím chtějí  pomoci někomu, např. kamarádovi, který pije alkohol nebo bere drogy potřebují pomoc nebo radu v nějakém jiném školním problému, který je trápí chtějí se svěřit s nějakou důvěrnou osobní věcí, která je znepokojuje potřebují si jen o něčem popovídat, něco si ujasnit cítí se osamoceni, trpí nočními děsy   Školní psycholožka se soustředí především na následující oblasti: vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené s vyučováním řešení vztahových problémů ve třídách práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit komunikaci učitele a žáků řešení individuálních problémů dětí (vztahových, rodinných, emočních, problémů spojených s dospíváním, alkoholem, kouřením, zneužíváním omamných látek, atd. podpora žáků ve znevýhodněné životní situaci (děti z neúplných rodin nebo jiné náročné situaci) spolupráce na preventivních programech apod.   Školní psycholožka je ve škole především pro děti a jejich rodiče. Její činnost podléhá zákonu č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Proto veškeré důvěrné informace , k jejichž předání učitelskému sboru, rodiče nebo děti  nedají souhlas, zůstávají pouze psycholožce.

Výchovné poradenství

Výchovný poradce  Mgr. Marie Paulová. Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., z 9. 2. 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou standardní poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením bezplatně a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Poskytování poradenských služeb v oblasti výchovného poradenství zahrnují tyto kategorie: 1. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 2. VOLBA POVOLÁNÍ - PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA  1.Výchovné poradenství má za cíl dlouhodobě systematicky sledovat a hodnotit vývoj žáků usměrňovat a sjednocovat diagnostickou činnost třídních učitelů – vyhledávat a sledovat problémové děti (metodická a odborná pomoc) spolupráce s psychologem školy, SPC a PPP řešit návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů podle potřeby provádět individuální pohovory se žáky, žákyněmi a jejich zákonnými zástupci při řešení výchovných problémů - konzultační hodiny nejsou stanoveny, je řešeno dle potřeby a dohody ve spolupráci s třídními učiteli vytvářet podmínky pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání v případě potřeby provádět návštěvy v rodinách dětí ve spolupráci s učiteli a psychologem zprostředkovávat rodičům žáků kontakt s ÚP Prostějov zprostředkovávat rodičům žáků kontakt s poradenským střediskem PPP  Prostějov, SPC Prostějov, Olomouc, Litovel a Brno soustavnou pozornost věnovat dětem, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou péči ve spolupráci s třídními učitelkami a třídními učiteli sledovat práci všech žáků a typech škol pomoci vytvářet individuální vzdělávací plány, kontrolovat a hodnotit jejich plnění spolupracovat s psycholožkou a metodičkou prevence PhDr. Květoslavou Rolnou (více) pomáhat třídním učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření (PPP Prostějov a SPC dle potřeby) podílet se na organizaci – „Den otevřených dveří“ s pedagogy I. stupně připravit zápis dětí do 1. ročníku ZŠ konzultovat práci při logopedické nápravě a nápravě SPU (s logopedkou školy a klinickou logopedkou spolupracující organizace  OS LIPKA více) zprostředkovávat styky s: pediatry, odbornými lékaři (psychiatr, neurolog), Policií ČR, sociálním odborem při MěÚ Prostějov, PPP Prostějov, SPC Prostějov, Olomouc, Litovel a Brno účastnit se jednání výchovné komise ( záškoláctví, šikana ) doporučovat pedagogickým pracovníkům odbornou literaturu, která poskytuje návod na řešení problémových situací aktuální informace zveřejňovat na nástěnce v budově školy, webu školy sledovat změny v právních předpisech týkající se výchovného poradenství a na pedagogických poradách s nimi seznamovat ostatní pedagogické pracovníky vzdělávat se v oblasti nových a alternativních výchovných trendech   2. Volba povolání - předprofesní příprava žáků a žákyň má za cíl V hodinách, v rámci ŠVP  všech typů škol, v hodinách předprofesní příprava v 8. 9. a 10. ročníku postupovat  individuálně podle skutečných schopností a možností každého jedince. Ve spolupráci s rodinou citlivě volit přístup k volbě povolání. Obsahové zaměření tématických okruhů - modulů: sebepoznání rozhodování akční plánování adaptace na životní změny možnosti absolventa základní školy , ZŠP, ZŠ sp. informační základna pro volbu povolání orientace v důležitých profesních informacích rovnost příležitostí na trhu práce svět práce a dospělosti   Požadavky na výstupní kvality žáků : Plánované výstupy: dokáže charakterizovat své nejdůležitější osobnostní kvality, rozpoznat své silné a slabé stránky, své přednosti, omezení a předpoklady pro různé činnosti, realistickou volbu povolání dokáže spojit se sebepoznáváním, s plánováním důležitých životních kroků a s vyhledáváním a zpracováváním informací, rozpozná okolnosti, které by mohly negativně ovlivňovat úspěšnost jeho studijní (profesní) volby, případně i jeho uplatnění na trhu práce, stručně popíše charakteristické znaky povolání, vysvětlí, jaký význam mají osobní předpoklady pro výkon vybraných povolání a jaký význam má jejich znalost pro volbu vhodného povolání, rozpozná, které dovednosti, schopnosti a osobní vlastnosti jsou podstatné pro jeho úspěšné uplatnění ve vybraném povolání ( na trhu práce ), porovná požadavky na výkon různých povolání se svými reálnými předpoklady a možnostmi, orientuje se v aktuální nabídce škol, učilišť a volných pracovních míst a v poptávce po vybraném povolání na místním a regionálním trhu práce. k lepšímu sebepoznání využívá informace z různých informačních zdrojů a zpětnou vazbu od ostatních lidí ( pracovníků poradenských institucí,  výchovného poradce ), při dosahování zvolených životních cílů využívá znalosti svých silných a slabých stránek, osobní nedostatky se snažit oslabovat či kompenzovat, při svém rozhodování využívá maximálního množství dostupných informací a rozlišuje efektivní a neefektivní způsoby dosahování stanovených cílů, samostatně vyhledává potřebné informace a pracuje s nimi, orientuje se v množství informací získaných z různých zdrojů, odlišuje podstatné informace od nepodstatných, orientuje se v mapách povolání ( tabulky, grafy ) dokáže si naplánovat vhodný způsob dosažení vybraného životního cíle (zajímavé pracovní místo), vyplňuje tiskopisy, formuláře, osobní dotazníky, dokáže správně vyplnit přihlášku na střední školu, SOU, stručně a věcně odpoví na inzerát nabízející uplatnění v určitém povolání a umí sestavit vlastní inzerát, v úředním styku kultivovaně vystupuje, projevuje žádoucí sociální dovednosti a dbá na vhodnou úpravu zevnějšku.   Zabezpečení těchto výstupů:  videokazety – prezentace škol videokazety – prezentace žáky vybraných povolání práce na počítači – vyhledávání informací brožury, letáčky a další materiály o studiu a učebních oborech z ÚP Prostějov návštěva ÚP Prostějov Burza škol Prostějov tiskopisy, dotazníky, inzeráty doporučená literatura pro pedagogické pracovníky možnost účastnit se exkurzí do škol a firem  

Metodik prevence psychopatologických jevů

Mgr. Lenka Kalandrová Minimální preventivní program (více) vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, dále z Metodického doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: 21291/2010-28, z Metodického pokynu k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j.: 22294/2013-1 a z potřeb samotné školy. Je vypracován na příslušný rok v úzké spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a za podpory vedení školy. Je v souladu se Školní preventivní strategií 2013-2018. Je také součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Systematicky vychovává žáky k zdravému životnímu stylu a vede k rozvoji kladných osobnostních rysů dětí.

Dobročinná aukce

Dobročinná aukce je pořádaná každoročně za účelem získání finančních prostředků pro handicapované žáky Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA o. p. s.  S myšlenkou pořádat tuto aukci přišel v roce 1998 akademický malíř Josef Velčovský, který naší škole pomáhá svými obrazy již od roku 1998.    Aukce 22. ročník             Dobročinná aukce je dočasně pozastavena.  Díla, která jsou uvedena ve fotogalerii je možné zakoupit v kanceláři školy. Pozvánka na akci ke stažení (zde) Přehled uměleckých předmětů ke stažení (zde) Díla je možné k nahlédnutí ve fotogalerii (zde) Všechna díla, která se v daném ročníku aukce nevydražila je možné zakoupit v průběhu roku v kanceláři školy nebo telefonicky objednat na tel. čísle 582 360 007 a mohou být zaslána poštou na dobírku.   Velmi děkujeme při uspořádání dobročinné aukce také Muzeu Prostějovska v Prostějově za zapůjčení vitrín na díla.

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program pro mateřskou školu. Odkaz zde Školní vzdělávací program pro školní družinu. Odkaz zde Školní vzdělávací program pro základní školu. Odkaz zde Školní vzdělávací program pro základní školu speciální. Odkaz zde Školní vzdělávací program pro praktickou školu jednoletou. Odkaz zde Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou. Odkaz zde  Školní řád ZŠ zde Školní řád SŠ zde       

Volnočasové aktivity

Naše škola poskytuje široké spektrum zájmových kroužků, které jsou poskytovány všem našim žákům zdarma. Nabízíme tyto zájmové kroužky: Hudebně-dramatický kroužek Keramický kroužek  Badatelský kroužek Kroužek práce s počítačovou grafikou a multimédii Kroužek zábavné logiky a deskových her Čtenářský kroužek Kroužek pletení z pedigu    Další akce: pravidelné výlety účast na kulturních akcích (předplatné na divadelní představení, návštěva kina) pravidelné školní besídky vystoupení školního sboru sportovní dopoledne, které pořádá pro naši školu ZŠ Edvarda Valenty  „Kluci holky pojďte mezi nás“ – integrace naopak – návštěva dětí z „klasické“ ZŠ u nás, společná výuka  pravidelná návštěva dopravního hřiště  

Snoezelen - smyslová místnost

1. Cíl relaxační práce Cílem práce ve smyslové místnosti je zvýšení kvality života a rozvoj osobnosti dětí se středním a těžším mentálním postižením a kombinovaným postižením prostřednictvím vědomě zvolené a řiditelné nabídky primárních podnětů v příjemné, pohodové a bezpečné atmosféře, bazální aktivace dětí s těžším postižením, zaměřená na smyslové vnímání a smyslovou zkušenost pomocí světla, zvuků, pocitů, vůní a chuti. Cestou, která nás povede k naplnění cíle je využívání metody "snoezelen". Koncept snoezelenu je založen na celostním přístupu k lidem s těžkým postižením a naplňuje potřeby přijetí, porozumění, lidského tepla, blízkosti a dle smyslových možností i prožitku v atmosféře důvěry a uvolněnosti. Zprostředkovává stimulaci základních smyslů, ale nevyžaduje intelektuální chápání. Zprostředkovává, že lidé částečně pasivně, ale částečně i aktivně prožívají nové věci a mohou sbírat nové zážitky. Vychází z možností a schopností lidí s těžkým postižením a snaží se respektovat jejich zájmy, rozšiřovat horizont jejich poznání (zkušeností) a podporovat jejich sebeuvědomění. "Snoezelen produkuje pocit pohody a působí uvolnění, přivádí lidi do klidu, ale také je aktivizuje, probouzí zájem, řídí a srovnává podněty, vyvolává vzpomínky, organizuje člověka, odebírá strach a přináší jistotu, vede člověka, navozuje a podporuje vztahy, jednoduše přináší radost." (Definice ISNA - International Snoezelen Association) Snoezelen doplní nabídku aktivit a využití času zejména pro děti s těžším mentálním a kombinovaným postižením, pro děti s autismem, projevy hyperaktivity, nebo s poruchami chování, a přispěje tak k jejich zklidnění i celkovému rozvoji a pomůže odbourávat některé negativní projevy vyplývající z jejich postižení nebo kombinace postižení. V naší škole bude smyslová místnost využivána všemi žáky školy. 2. Ukazatele úspěchu uvolnění klientů, odbourání stresu a napětí snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity, nežádoucích stereotypů prožívání nového, rozvoj smyslového vnímání zlepšení komunikace a porozumění mezi dítětem a rodičem aktivace klienta - projevení zvýšeného zájmu o okolí, rozšíření poznání spokojenost klienta (konstatovaná klientem, event. rodičem + profesionálem) 3. Činnosti nutné k dosažení cíle zařazení pobytu v terapeutické místnosti - snoezelen do každodenního (týdenního) programu klienta pravidelné individuální pobyty v snoezelenu - dle harmonogramu mimořádné individuální pobyty ve snoezelenu (pro uklidnění, při problémech, nezvládaném napětí, po epileptickém záchvatu, apod.) stálá školení pracovníků v oblasti terapeutických a relaxačních technik, bazální stimulace, nových terapeutických technik v oblasti snoezelen  

EEG biofeedback

Terapeut: Mgr. Marie Paulová Biofeedback je jedna z metod aplikované psychofyziologie. Je vhodný pro každého, kdo chce zlepšit funkci své nervové soustavy. Je to metoda odborná, ověřená, ekfektivní, bez vedlejších účinků. EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokud je prováděn odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý. Výhodou v naší škole je, že ho našim žákům poskytujeme zdarma, stačí pouze žádost a písemný souhlas zákonných zástupců. Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky - ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, která mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln. Pro více informací www.eegbiofeedback.cz

Projekt HANDICAP Výšovice

Centrum pro handicapované spoluobčany regionu Haná Sociální bydlení, chráněné dílny, chráněná pracovní místa, rehabilitační, zdravotní a ošetřovatelská péče, společenské, sportovní a kulturní zázemí, vyvařovna s jídelnou.   1. Kontakty Obec Výšovicepošta Vřesovice, PSČ 798 09,tel. +420 582 368 110 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.Tetín 1, Prostějov PSČ 796 01, tel./fax.: +420 582 360 007   2. Subjekt zodpovědný Obec Výšovice zastoupená starostou obce Ladislavem Oklešťkem tel. 508 368 110Spolupracující organizace : Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. zastoupená ředitelkou školy - PhDr. Marií TurkovouTetín 1, 796 01 Prostějovtel. 508 360 007E - mail : pvtetin@pvtetin.czMobil : 0603 837 992 3. Zpracovatel projektu:PhDr. Marie Turková ředitelkaStřední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s.Ing. Miroslav Pospíšil, projektantATELIER - R, Uhelná ul., Olomouctel. 685 22 64 27Ladislav Okleštěk, starosta obce Výšovice   ÚVODObec Výšovice je vlastníkem a správcem historické budovy zámku, který byl do dnešní podoby přebudován v roce l796. Zámek je nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rej. 5866. Objekt je významným urbanistickým prvkem ve středu obce s návazností na další kulturní památky - barokní farní kostel sv. Vavřince (č.rej. 5868), barokní faru (č. rej. 5869). Uvedené objekty spolu s okolní zástavbou tvoří historické jádro obce. K hlavní zámecké budově patří dále hospodářské stavby (stáje, sýpky atd.) a zámecký park.Využití zámeckých prostor v letech l945 - l989 bylo účelové, se zaměřením především na oblast služeb a občanskou vybavenost.Bylo zde umístěno místní kino, ordinace lékaře, kanceláře ZD a podobně. Je jen štěstím, že v hlavní budově v této souvislosti nedocházelo k velkým architektonickým či stavebním zásahům do původní podoby interiéru. Hlavní budova tak zůstala zachována v relativně dobrém stavu. Jinak tomu však je u bočního traktu.Obec Výšovice hledá veškeré možnosti a cesty, jak zachránit historický objekt a současně jej účelně využít. Asi by bylo mnohem jednodušší jej prodat ke komerčním účelům. Představitelé obce se však snažili najít takovou cestu, která by vedla k zachování a záchraně památky a současně přispěla k rozvoji obce - zvýšením zaměstnanosti, rozvojem služeb, podnikatelských aktivit, zlepšením životního prostředí, rozvojem bydlení pro handicapované spoluobčany a zřízení chráněných pracovišť.Proto byl vytvořen společný projekt Obecního úřadu ve Výšovicích s nestátními neziskovými organizacemi a za podpory orgánů státní správy na rekonstrukci objektu a vytvoření střediska HANDICAP, které by současně řešilo palčivou otázku celoživotního vzdělávání, zdravotně-ošetřovatelské, rehabilitační péče, pracovního zařazení a chráněného bydlení, chráněné dílny, kulturního, sportovního a společenského vyžití pro postižené spoluobčany z celé střední Moravy /regionu Haná/. Možnost výměnných pobytů handicapovaných občanů v rámci Evropské unie.Předkládaný projekt si klade za cíl vypracování podkladů pro záchranu hlavní zámecké budovy a k ní bezprostředně připojené stavby bývalých stájí. Tyto budovy byly opuštěné a chátrající. V roce 1999 byla zahájena rekonstrukce a výstavba nového pavilonu, rekonstrukce a nadstavba bývalé, velmi zchátralé, konírny. V hlavní budově a v bočním křídle byla provedena sanace zdiva, izolace a renovace fresek. Tyto objekty budou mít využití důstojné jejich kulturního a historického významu, při zachování všech významných architektonických a uměleckých detailů. Hodláme zde vybudovat zařízení pro osoby s kombinovanými vadami, které bude poskytovat celoživotní vzdělávání, chráněné bydlení, chráněné dílny a chráněná místa, rehabilitaci, zdravotní a ošetřovatelskou péči, společenské, sportovní a kulturní zázemí, vývařovnu s jídelnou, s možností rozšíření nabízených služeb. Budované zařízení bude ojedinělým střediskem v regionu Haná, které bude řešit komplexní služby handicapovaným spoluobčanům s úplným se otevřením veřejnosti, aby nedocházelo k uzavření postižených, ale právě naopak k jejich integraci ve společnosti a plné seberealizaci. Handicapovaní budou moci provozovat v rámci své živnosti i jednotlivé druhy služeb. Vybudování reprezentačního zařízení nabízí možnosti otevření se státům Evropské unie, vzájemnou spolupráci a výměnné pobyty. Působení v prostředí a kulturní hodnota Obec Výšovice se poprvé připomíná v r. l348, kdy Žofka z Náměště odkázala své věno ve Výšovicích (šlo o část vsi) Oldřichovi a Vilémovi z Náměště. Vladykové z Náměště prodali tuto část vsi v r. l367 litomyšlskému biskupovi Albrechtovi ze Šternberka a jeho synovci Petrovi, kteří v r. l369 získali od Olomoucké kapituly výměnou za ves Polkovice i zbývající část Výšovic. V r. l37l daroval Albrecht ze Šternberka, tehdy již jako arcibiskup magdenburský, Výšovice nově založenému klášteru Augustiánů ve Šternberku, který je držel až do svého zrušení v r. l784.V r. l6l7 dal šternberský Arnošt Polák Matyáš Gašinský postavit ve vsi větší hospodářský dvůr s rezidencí. Počátkem l8. století byl sice objekt opraven, avšak v polovině téhož století byl už zase natolik sešlý, že se probošt Johan Glätzel v r. l753 rozhodl dvůr zbořit a postavit na jeho místě uprostřed vsi zámek se zahradou, za níž se pak dal vybudovat nový dvůr. Při stavbě byl pravděpodobně využit starší projekt architekta Domenika Martinelliho. Pozdně barokní jednopatrová budova s čelním nádvořním křídlem o půdorysu ve tvaru písmene L byla dokončena v r. l755, jak o tom svědčí i latinsky veršovaný nápis na pískovcovém barokním portálu zdobící průčelí budovy.Interiéry zámecké budovy byly vyzdobeny nástropními freskami, které pravděpodobně vytvořil janovický rodák, známý barokní malíř Jan Kryštof Handke.Po zrušení kláštera v r. l784 přešly Výšovice do vlastnictví náboženského fondu, který v r. l789 prodal zámek s dvorem Martinovi Strouhalovi. Ten dal zámek po požáru v r. l796 opravit a přebudovat v empírovém stylu. Budova byla přitom zvýšena nástavbou nepravého polopatra, jehož okna vedou do půdního prostoru. V r. l8l9 přešly Výšovice dědictvím do rukou olomouckých podnikatelských rodin nejprve Weberů a pak Primavesiů. Nejzajímavější z nich byl Robert Primaveisi, který byl v r. l899-l9l8 zemským a říšským poslancem a od r. l9O4 prezidentem Obchodní a živnostenské komory v Olomouci. Od r. l928 se stal posledním vlastníkem zámku polský šlechtic baron Robert Klobus, akademický malíř, který žil trvale ve Vídni a do Výšovic zajížděl jen v létě. Klobus, který vlastnil zámek až do r. l945, tu dal provést poslední stavební úpravy, při nichž byl mimo jiné vsazen jeho znak a znak šternberských Augustiniánů z r. l7l7, nalezený na zámecké zahradě.Zámecká fasáda je bohatě členěna dvěma kordónovými a jednou podstřešní římsou a lisénami, okna jsou zdobena prolamovanými šambránami. Z původních barokních fresek v plochostropých štukových sálech čelního křídla se dochoval pouze obraz v bývalé jídelně, který je však narušen přemalbou při rekonstrukci zámku po požáru v r. l796. V roce 1999 a 2000 byla freska zrestaurována.Zámecký park sousedí s jižní a jihovýchodní částí zámecké budovy a jeho celá plocha je omezena obvodovým zdivem. Celková výměra parku je l,65 ha. Je přístupný ze severozápadní části, vstupní brána je napojena osově na zpevněnou příjezdovou komunikaci a ta je z jedné strany lemována stromořadím bříz.Z dendrologického hlediska není park příliš bohatý. Z původních kosterních dřevin převažují lípy a javory. Dnes tvoří hlavní objemovou hmotu zeleně parku. Z dalších druhů jsou zde zastoupeny jasany, topoly, akáty, duby, kaštany, z exotických dřevin se zde vyskytuje několik exemplářů dřezovce trojtrnného. Z jehličnatých dřevin je zde zastoupen především smrk ztepilý a borovice lesní. Uprostřed parku je krásný sadovnicky hodnotný jedinec tisu červeného.Většina stromů je vysoko vyvětvená, park má dnes spíš charakter lesního porostu, značně přehoustlého.Původní kompoziční struktura parku byla narušena a dnes již v podstatě neexistuje. Je zachováno pouze základní dispoziční členění ohraničené obvodovým zdivem nebo jeho linií a přístupová cesta. Jednotícím prvkem jsou původní dřeviny - lípy, vysazované po obvodu parku.Cestní síť zanikla, park nemá v současném stavu zachováno kompoziční jádro, které bylo původně situováno v centrálním prostoru. Dnes zde stojí pouze kostra původního altánu a bazén.V jihozápadní části parku se nachází zpevněná betonová plocha a kolem dřevěné lavičky se stoly na kovové konstrukci (zapouštěno do terénu). Tento prostor slouží v současné době pouze k příležitostným akcím a slavnostem místního charakteru anebo je plocha využívána jako dětské hřiště. Prostor není dořešen a neplní dobře svoji funkci. Mělo by zde vzniknout zájmové jádro parku s dostatečnou obsahovou a funkční náplní, které zvýší atraktivitu celého prostoru parku. Tento prostor je třeba překomponovat, technicky vyřešit stavební část a navázat pohledově a komunikačně na původní centrální zónu, která by měla být obnovena a využita jako klidové zázemí a prostor k odpočinku a krátkodobé rekreaci obyvatel obce. Možným využitím je i krátkodobá rekreace postižených obyvatel z blízkého zámku. Současné využití Dnes je výšovický zámek a park majetkem obce Výšovice. Zámek byl opuštěný a v roce 1999 byla zahájena dostavba a rekonstrukce, je uzavřena smlouva mezi obcí Výšovice a Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o.p.s. na realizaci projektu HANDICAP. Současný stav V roce 1998 se zrodila myšlenka na nové využití zámku. Za spolupráce obce Výšovice, Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s., Okresního úřadu v Prostějově, Atelieru R Olomouc a dalších institucí byla připravena studie využití zámku. V roce 1999 proběhla výběrová řízení, byl zpracován projekt, vyřízeno stavební povolení a zahájeny stavební práce.Z důvodu dlouhotrvající neúdržby byl stavebnětechnický stav objektu předhavarijní až havarijní. Každé další odkládání oprav by vedlo k rychlému zhoršování stavu. V roce 1999 byly zahájeny práce na sanaci zdiva, rekonstrukci dvorního křídla a konírny a dostavbě nového pavilonu.Stav před zahájením rekonstrukce a dostavby: Zdivo v úrovni 1. NP bylo nadměrně vlhké. Střecha nad dvorním křídlem vyžadovala nutné opravy. Interiér dvorního křídla v podstatě není chráněn žádnými okenními výplněmi a je neustále vystaven vlivům povětrnosti. Z důvodů dřívějšího zatékaní, poruch zdravoinstalace, vlhkosti zdiva a v důsledku vlivů povětrnosti je nutné provést opravu všech podlah . V 1. NP je potřebné po odstranění příčin zavlhnutí obnovit omítky. Ve 2.NP musí být restaurátorsky provedeny opravy omítek a výmaleb poškozených zatékáním dešťových vod.V neposlední řadě bude také nutné, po provedení odvlhčení zdiva, realizovat opravu fasád objektu. Nezbytná je celková sanace bývalé konírny (statika, odvlhčení, střecha, fasády).Nesmírně důležitá z hlediska památkové péče je záchrana veškerého zachovaného, i když poškozeného, vybavení: rokokových kamen, dveří / včetně původních kování, klik a pantů/, parket, dlažby z břidlice, dřevěných schodů, kovářsky vyrobených osvětlovacích těles, roztahovacích stolů, skříní, pískovcových laviček u zámku (zapsaných jako movité kulturní památky), atd. Veškeré tyto prvky musí být restaurátorsky ošetřeny.1.2. Druh a účel stavby Úkolem předložené projektové dokumentace je vyřešit rekonstrukci stávajícího objektu zámku a současně novou přístavbu k tomuto objektu. Novou částí stavby je jednak nové křídlo, které vybíhá východním směrem a je napojeno na stávající budovy v místě styku prostor bývalé konírny a dvorního křídla zámku. Další novou hmotou bude nadstavba nad půdorysem konírny . Obě tyto sousedící části budou po realizaci stavby třípodlažní a výškově budou na sebe navzájem navazovat.Po stránce architektonické budou nové hmoty navazovat na stávající budovy, ať půdorysně, tak i výškou hřebene a tvarem střechy. Jednotícími architektonickými prvky jsou výrazné vodorovné římsy a rovněž dřevěné žaluzie u oken nových částí.Využití objektu: zařízení bude sloužit pro handicapované občany ( lidé s kombinovanými vadami ve věku 18 a více let, se schopností se postarat sami o sebe).Tito uživatelé objektu zde budou mít možnost ubytování ve 28 bytech. Dále zde budou k dispozici chráněné dílny a kanceláře v hlavním křídle zámku.Dílny budou tři. V jedné se budou plést proutěné výrobky, např. košíky a jiné předměty z proutí. Ve druhé se budou vyrábět upomínkové předměty ze slaného těsta a ve třetí pletené dečky. V protější části v tomto křídle bude ordinace praktického lékaře a zubaře , včetně patřičného zázemí pro zdravotnický personál. Na čekárnu navazuje spojovací koridor, který spojuje hlavní zámecké křídlo s nově přistaveným křídlem, v jehož přízemí jsou umístěny prostory pro kondiční rehabilitaci, včetně šaten a hygienického zařízení.V přímém pokračování chodby nového křídla je stávající dvorní křídlo, konkrétně vstupní předprostor do místnosti balneoterapie a do jídelny , na konci chodby, místnost č. 146 , kde je umístěno zázemí pro personál balneoprovozu.Balneoprovoz má vlastní šatny, sprchu a WC. Naproti, přes chodbu se nachází prostora bývalé konírny, která je nyní využita jako jídelna. Na jídelnu navazuje v zadní části kuchyň. Kuchyň bude mít maximální kapacitu 200 jídel denně a bude zásobována z dvorní části objektu. Tato kapacita je vyšší, než bude počet ubytovaných strávníků, avšak uvažuje se rovněž se zásobením jídelny v prostorách Tetína v městě Prostějově, či důchodců ve vesnici (odběr jídla do jídlonosičů).Kolmo na křídlo jídelny (původní konírny) vybíhá nově přistavené křídlo, které bude využíváno následujícím způsobem. V přízemí bude rehabilitace a budou zde rovněž soustředěny hygienické místnosti přízemí, dále je zde nové schodiště a osobní výtah do horních pater. Aby byl splněn požadavek investora o přístupnosti všech místností zámku suchou nohou, je nové křídlo propojeno se starým pomocí proskleného ambitu. V rozšířené části ambitu je navrženo občerstvení, kde bude možnost podávání kávy, limonád, prodej sušenek a podobného baleného zboží.Druhé nadzemní podlaží je rozděleno do dvou částí. V hlavní jižní budově jsou umístěny místnosti, které budou využívány jako klubovny (2 místnosti), dále zde bude knihovna, studovna, společenská místnost a čtyři kanceláře, z toho dvě chráněné.Ostatní prostory 2. podlaží zámku budou využity pro ubytování. Ubytování je řešeno pomocí malometrážních bytů, z nichž každý má svou šatnu, hygienické zázemí a vlastní obytnou místnost, která je vybavena i kuchyňkou. Byty v části E jsou orientovány do nádvoří směrem jižním. Při severní stěně tohoto křídla probíhá spojovací chodba, která spojuje byty s prostorem schodiště a s výtahem.Schodiště a výtah jsou hlavními vertikálními spojnicemi přízemí s druhým a třetím podlažím, tedy s byty, které jsou v těchto patrech umístěny.Kolmo na část E vybíhá část D, která je ve dvou nadzemních podlažích vyhrazena rovněž pro bydlení. Obytné místnosti jsou v části D orientovány směrem východním, v západní straně dispozice je umístěna spojovací chodba. Obytná kapacita budovy:- druhé nadzemní podlaží - 16 bytů- třetí nadzemní podlaží - 12 bytů, včetně bytu správcecelková kapacita - 28 bytůStav v roce 2001. V současné době je vybudovaná hrubá stavba nového pavilonu , zpevnění zdiva, nadstavba nad konírnou, izolace a sanace zdiva v hlavní zámecké budově, renovace fresky, provádí se zpevnění a sanace zdiva v bočním křídle. Byl uložen veškerý inventář, včetně rozebrání a uložení kachlových kamen. První etapa, to je otevření nového pavilonu a pavilonu bývalé konírny, by měla být dokončena a otevřena do konce roku 2001.2.0. Vztah k územně-plánovací dokumentaci Obec Výšovice má k dnešnímu datu zpracovanou urbanistickou studii a je zpracováno zadání návrhu územního plánu. Tento záměr je v souladu se zadáním návrhu územního plánu.3.0. Doplňující průzkumy a studie3.1 Stavebně-historický průzkumV r.1999 byl proveden stavebně - historický a inženýrsko-geologický průzkum objektu, který napomohl při zpracovávání prováděcího projektu.3.2 Sociologický průzkum (Petra Čechová, studentka sociologie)V regionu Prostějov byl proveden sociologický průzkum mezi handicapovanými spoluobčany, který oslovil 8O respondentů. Z jeho výsledků je zřejmé, že o služby, které bude poskytovat zařízení HANDICAP, je velký zájem:67,5% dotázaných má zájem o chráněné pracoviště,55% o zařazení do speciálního odborného učiliště,50% o chráněné bydlení,52,5% o kulturní využití v zařízení, zájmové aktivity,50% o zdravotní a rehabilitační péči,50% by mělo zájem využívat služby zařízení bez bydlení.Dle předloženého projektu je připraveno středisko celoživotního vzdělávání, sociálního bydlení, chráněných dílen, chráněných pracovních míst, rehabilitační a zdravotní péče, ošetřovatelské péče, společenského, sportovního a kulturního zázemí, vyvařovna s jídelnou. Bude zřízeno cca 30- 40 chráněných pracovních míst pro handicapované spoluobčany, cca 25 nových pracovních míst pro zdravou populaci. V chráněné dílně budou vyráběny dárkové předměty ze slaného pečiva, keramiky či proutí. Dalších 6 občanů s postižením najde své uplatnění v oboru úklidové práce, 6 v oboru ekonomického poradenství a obchodování prostřednictvím Internetu, další zahradnické práce při údržbě zámeckého parku, uvažujeme o zpracovávání umělohmotných lahví . Významným přínosem bude i 28 bytových jednotek, které poskytnou chráněné bydlení 30 - 35 handicapovaným lidem.3.3. Projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt Projekt rekonstrukce a dostavby zámku Výšovice (vypracoval Ing. Miroslav Pospíšil, atelier R, Olomouc) je uveden v příloze.4. Dokumentace obnovy Obnova chráněné kulturní památky - zámku ve Výšovicích je plánována ve čtyřech etapách v letech 1998 - 2001:Přípravná etapa: rok l998 - 1999studie projektu a zpracování projektuvýběrová řízenívýroba okenpříprava a realizace zrestauraurování stropní freskyzahájení hrubé stavby a sanace zdivaI. etapa: rok 2000 zahájení rekonstrukce konírny a výstavby nového pavilonudokončení 28 bytů pro handicapované občany včetně vyvařovny, jídelny a částirehabilitačního zázemíRealizace projektu pokračuje podle předem stanoveného harmonogramu . II. etapa: rok 2001Dokončení nového pavilonu a konírny.Zahájení rekonstrukce bočního křídla hlavní budovyIII. etapa: rok 2002 - 2003 dokončení rekonstrukce hlavní budovy včetně restaurátorských prací v objektuúprava okolípředání celého objektu k užíváníIV. etapa: rok 2003 úprava parku k využívání pro rekreační pobyt5.0. Prezentace kulturních hodnot a využití areálu 5.1. Využití areáluOd roku l989 vznikla v okrese Prostějov, vedle dvou stávajících státních speciálních škol, jedna Speciální škola , o.p.s. jako humanitární, nestátní a neziskové zařízení , které zabezpečuje výchovnou, vzdělávací, rehabilitační, poradenskou, logopedickou a zdravotní péči pod jednou střechou. Je v provozu od l.9. l993. Dnes již tyto těžce handicapované děti přicházejí do věku, kdy se rozhoduje, co s nimi bude v dalších letech. Odcházejí na střední školy a po získání kvalifikace budou chtít pracovat a osamostatnit se od rodičů.Jak stárnou děti, stárnou i rodiče a ti se již, vzhledem k věku, nebudou moci o svoje děti (kterým je 2O a více let) starat.Dříve to bylo tak, že tyto děti eliminovala ze života smrt. Nyní lékařská věda už pokročila natolik, že postižené děti lze úspěšně léčit a ony přežijí. Ale necháme-li je přežít, je třeba mít tolik ušlechtilosti a odvahy, abychom je dovedli na konec jejich života v podmínkách, kde se mohou realizovat podle svých schopností a přání. A to je právě to, co se často neděje. Skutečnost je taková, že když dosáhnou věku dvaceti let, nemají právo už vůbec na nic. Existuje tedy obrovský problém, který nedává nešťastným rodičům spát. "Co bude s dítětem, až my tu nebudeme?" Těmto rodičům chceme pomoci vybudováním moderního humanitárního zařízení, kde bude pod jednou střechou pro handicapované lidi: rehabilitace, práce odpovídající schopnostem jedince v chráněných dílnách, sociální bydlení, seberealizace, kulturní a sportovní vyžití, stravování, ap.V roce l965 řekl Lino Ventura: "Mám děcko, které není jako ostatní ... ". I v našem okrese je hodně dětí, které "jsou křehké jako květiny, jako sněženky, kterým se daří růst a žít i v mrazivém ovzduší". Jestliže se snažíme obnažit tento problém, pak proto, že si uvědomujeme, že společnost ho už nemůže a nesmí déle opomíjet, poněvadž je to problém, který může propuknout v celé své tragédii. Problémů je více. Samozřejmě nejdůležitější ze všeho je, že je třeba tyhle x leté "děti" zachránit, poněvadž většina z nich zachráněna být může. I těžce handicapovaní lidé jsou prospěšní společnosti, dokáží se radovat z maličkostí, postarat se o sebe a něco vytvořit pro ostatní, hlavně pod vedením zkušených a schopných odborníků. Toho nemohou dosáhnout v izolaci od ostatních, ale pouze za pomoci druhých v zařízení, které jim umožní seberealizaci pod vedením zkušených odborníků, terapeutů, speciálních pedagogů, zdravotníků ap., kam budou moci denně docházet, pokud budou mít vlastní domov, či byt i ubytování, když domov ztratí.V našem okrese je v současné době evidováno 86 zájemců o takové zařízení, jakým by měl být zámek Výšovice - projekt HANDICAP. Zařízení ve Výšovicích není určeno pouze pro okres Prostějov, ale bude sloužit pro celou střední Moravu.5.2. Prezentace kulturních hodnot Celá akce by měla být příkladem toho, že je možné zachránit zámeckou architekturu a dát ji v dnešní době využití prospěšné obci i občanům okresu, regionu Haná a nabídnout pro využití v rámci Evropské unie. Nejzachovalejší a památkově nejhodnotnější místnosti zámku budou využity jako reprezentační prostory obce a střediska HANDICAP a výstavní prostory pro odbornou i nejširší veřejnost, se zachováním architektonického řešení a dobového vybavení. Veřejnosti budou sloužit i účelová zařízení- balneoterapie, rehabilitace a stravovna, kulturní a sportovní zázemí. Bude zde prováděna terapie pro veřejnost např. rozvedené maminky, které si s tím neumí poradit, že od nich odešel muž, přepracovaní podnikatelé, psychotici apod. Handicapovaní se budou denně stýkat se zdravými, bude docházet k vzájemné výměně zkušeností, poznatků, budou si vzájemně pomáhat.
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti