facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Úřední deska

Přijímací řízení SŠ

Podání přihlášek na SŠ a přijímací pohovor 2024/2025

Kritéria k přijetí
Rozhodnutí ředitelky Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s. Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
Dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 422/2023 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
stanovuji termín I. kola přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou na dne 17. dubna 2024.


Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání ve střední škole je nutné odevzdat
 řediteli střední školy elektronicky přes IS www.dipsy.cz určený pro podávání přihlášek nejpozději do 20. února 2024.
 Řediteli školy osobním podáním do 20. února 2024
 Zaslat poštou na adresu školy nebo do datové schránky školy ID n5f9fvp do 20. února 2024


Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků kde uchazeč plní povinnou školní docházku nebo vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku střední školy. Dále pak platné doporučení z poradenského zařízení.
Přijímací pohovor proběhne v budově Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s. Tetín1506/1, Prostějov, v ředitelně školy od 9.00 do 13.00 hodin.
V přijímacím řízení bude uchazeč hodnocen podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, výsledků přijímacího pohovoru a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče.
Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání. Ke studiu do denní formy vzdělávání na střední škole se mohou přihlásit uchazeči, kteří v letošním roce vycházejí, i ti, kteří ukončili vzdělání dříve, i ti, kteří mají ukončený jiný druh střední praktické školy. O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje ředitelka školy.
Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny v informačním systému určenému k přijímacímu řízení a na webových stránkách školy pod číslem, které každý uchazeč obdrží. Ředitelka školy vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 3 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky.
PhDr. Marie Turková
ředitelka školy

Přijatí uchazeči: 458356, 472107, 426756, 407084

 

Zápis do ZŠ 2024/2025

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 ods. 4 školského zákona v pátek 26. dubna 2024.

Případné dotazy zodpovíme na tel. 732 214 899 nebo 603 472 069

K zápisu se dostaví žák se svým zákonným zástupcem do kanceláře školy v době od 9. 00 - 14.30 hod.

KRITÉRIA PRO ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
pro školní rok 2024/2025
Zápis k povinné školní docházce se koná dle §36 ods. 4 školského zákona v pátek dne 26. dubna 2024 od 9.00 do 14.30 v kanceláři školy na ulici Tetín 1506/1, Prostějov. V případě překročení volné kapacity školy na základě velkého zájmu rodičů o umístění žáka do Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o. p. s. na školní rok 2024/2025 se bude pro přijetí dětí přihlížet k daným kritériím.

Děti budou přijímány v následujícím pořadí (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádosti).

  1. Po odkladu školní docházky – v loňském školním roce byl povolen odklad školní docházky o jeden rok.
  2.  Přítomnost sourozence ve vyšších ročnících této školy.
  3. Splňující kritéria k zařazení do školy zřízené dle §16 školského zákona, doporučující posouzení SPC nebo PPP k zařazení žáka s kombinovaným postižením k plnění školní docházky.
  4. O konečném přijetí uchazečů rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je vydáno do 30 dnů od zápisu. PhDr. Marie Turková Ředitelka školy

K formuláři k přijetí i odkladu je potřeba doložit doporučující posouzení k zařazení z PPP nebo SPC. Vemte s sebou k zápisu rodný list dítěte. 

Žáci přijatí do 1. třídy ZŠ a ZŠ speciální:  10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Nepřijatí žáci: 12

Vyhověno žádosti o odklad: 19

 

Zápis do MŠ školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025 se uskuteční v úterý 14. května 2024 v době od 9.00 - 14.30 hod v kanceláři školy. 

Zápisy k docházce do MŠ se konají podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V případě překročení volné kapacity školy na základě velkého zájmu rodičů o umístění žáka do Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o. p. s. na školní rok 2024/2025 se bude pro přijetí dětí přihlížet k daným kritériím. k zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte.  Děti budou přijímány v následujícím pořadí (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádosti).

  1. Splňující kritéria k zařazení do školy zřízené dle §16 školského zákona, doporučující posouzení SPC nebo PPP k zařazení žáka s kombinovaným postižením k plnění školní docházky v MŠ.
  2. Po odkladu školní docházky.
  3. Přítomnost sourozence ve vyšším ročníku školy. 

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující daná kritéria k přijetí, protože by došlo k překročení kapacity stanovené MŠMT, rozhoduje o přijetí ředitelka školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je vydáno do 30 dnů od zápisu.

Počet volných míst k přijetí je 5

Vyhověno žádosti o přijetí: 

Nepřijatí uchazeči:


PhDr. Marie Turková
Ředitelka školy

 

Výsledky přijetí do všech typů škol budou uvedeny na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti