facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

O nás

Historie školy

Na založení této školy měla hlavní podíl současná paní ředitelka PhDr. Marie Turková, která za svoji dosavadní činnost získala již dvě vyznamenání. V roce 2009 byla vyznamenána Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za významný a dlouhodobý přínos pro rozvoj speciálního školství ve městě Prostějově a v roce 2013 byla oceněna na Mezinárodním kongresu soukromých škol Medailí za zásluhy v podpoře demokracie ve školství a prosazování svobodné volby vzdělávací cesty.

Myšlenka zřídit v Prostějově školu pro děti s více vadami sahá do osmdesátých let minulého století. Řada rodičů postižených dětí obcházela instituce a požadovala zřízení speciální školy pro děti s více vadami v Prostějově, ale jejich snaha byla bez úspěchu. V březnu 1992 bylo založeno Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami. Z počátku se členové sdružení scházeli u jedné ze členek doma, později v prostorách Českého červeného kříže. Stejně tak se zde scházel výbor i valná hromada.

Pro uskutečnění projektu bylo potřeba sehnat finanční prostředky. Tiskárna Prostějov natiskla letáky, kde byli požádáni občané okresu Prostějov o 20,-Kč. Česká pošta a její doručovatelé je sponzorsky roznesli do domácností a sešlo se prvních 50 000,- Kč. Nebylo to málo, ale na projekt to nestačilo. Mezi prvními, koho  paní ředitelka Turková oslovila, byl ředitel tehdejší firmy PRODOS Ing. Milan Matzenauer, který měl pro naše snahy velké pochopení a jako první věnoval sto tisíc korun. Přes všechny neúspěchy a jednání se podařilo zařadit školu do sítě škol MŠMT ČR a zahájit provoz v provizorních podmínkách v pronajatých prostorách v mateřské škole Smetanova ulice ve Vrahovicích v Prostějově.

Od 1. 9. 1993 zahájily provoz první čtyři třídy se 17 dětmi různého věku.

   Současně s tím se podařilo získat od města pronájem budovy na ul. I. Olbrachta 2 ve Vrahovicích v Prostějově, která byla v dezolátním stavu. Během jednoho roku se paní ředitelce podařilo získat finanční prostředky v hodnotě 5,5 mil Kč na rekonstrukci i vybavení a od 18. 5. 1994 byla slavnostně otevřena nová budova. Kapacita byla 36 dětí, ale již po otevření  to nestačilo. Z toho důvodu mateřská škola stále zůstávala i na Smetanově ul. ve Vrahovicích v Prostějově jako elokovaném pracovišti.

Od 1. května 1994 získala škola právní subjektivitu s názvem Soukromá speciální škola  a tak působila až do 30. 6. 1997.

Od 1. 7. 1997 se škola přetransformovala na Speciální školu o. p. s. V roce 1998 a 1999 působila škola v dalších pronajatých prostorech a to v mateřské škole Libušinka, kde byly umístěny 4 třídy do doby, než byla zrekonstruována budova Tetín 1.

 

Současná podoba školy

Na návrh Městského úřadu v Prostějově, který nabídl budovu bývalé LDN na Tetíně se otevřela další možnost rozšíření školy. Budova byla opět v dezolátním stavu a musela se celá zrekonstruovat. Společně s Občanským sdružením na pomoc dětem s více vadami jsme se dali do opravy a rekonstrukce. Velké poděkování patří Městskému úřadu v Prostějově, který věnoval do oprav této budovy více než 5,5 mil. Kč jednak formou daru Občanskému sdružení LIPKA, a jednak přímou úhradou stavební firmě. První polovina budovy se otevřela v prosinci 1999 a druhá v říjnu 2000. Nyní škola působí v polovině objektu Tetín 1, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pod odborným vedením speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a dalších odborníků.

Jak děti dospívají je nutné pro ně připravit nové podmínky pro kvalitní život v budoucnosti. Proto v roce 1998 paní ředitelka Turková oslovila Obecní úřad ve Výšovicích za účelem rekonstrukce a dostavby zámku ve Výšovicích a výsledkem je společný projekt, který se  realizuje a to: Projekt HANDICAP (více).

3kola prostějov

Naše škola poskytuje široké spektrum vzdělávacích možností pro žáky se zdravotním postižením

  • pro všechny věkové skupiny (od mateřské školy až po střední školu s perspektivou budoucího životního uplatnění)
  • pro všechny stupně závažnosti zdravotního postižení (od intelektové normy až po těžké kombinované postižení)
  • vzdělávání je poskytováno kvalifikovanými speciálními pedagogy, kteří využívají nejnovější trendy práce s cílovou skupinou svých žáků
  • vzdělávání probíhá s úzkou provázaností se všemi dalšími složkami komplexní péče podle potřeb každého žáka: ve spolupráci s OS LIPKA - klinická logopedie, léčebná rehabilitace , pediatry, neurology, PPP, SPC, ortopedy apod.
  • vzdělávání probíhá s úzkou provázaností na zájmovou a mimoškolní činnost (více)

Od 15. 2. 2006 škola vzhledem ke změnám ve školské legislativě změnila svůj název na Mateřskou školu a základní školu JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov.

    Od školního roku 2008/2009 byly ve Výšovicích otevřeny třídy střední školy Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté (více), a proto ke dni 23. 9. 2006 opět změnila svůj název na

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

V roce 2011 získala naše škola titul "Nejlepší česká škola" 11. dílu (Olomouckého kraje)  v rámci stejnojmenné soutěže pořádané portálem Škola online.

V lednu v roce 2015 škola obdržela certifikát důvěryhodnosti školy.

 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti