facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Základní škola

Charakteristika školy Úplnost a velikost školyŠkola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinace postižení). Je školou úplnou - poskytuje komplexní vzdělávání na 1. a 2. stupni. Vzdělávání v současnosti probíhá v 10 třídách. V oblasti základního vzdělávání poskytujeme vzdělávání ve třídách základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální (včetně rehabilitačního vzdělávacího programu). Výchovně-vzdělávací péče je poskytována ve školní družině, v pravidelné zájmové  činnosti (kroužky: keramický, pracovní terapie, pěvecký - muzikoterapie, práce s počítačem), v logopedické poradně, v poradně pro děti s poruchou autistického spektra, v poradně pro prevenci sociálně-patologických jevů, v poradně výchovného poradenství a nepravidelná zájmová činnost. Škola má kapacitu: 1) základní škola - 56 žáků z toho 28 žáků základní škola a 28 žáků základní škola speciální 2) přípravný stupeň základní školy speciální má kapacitu 7 žáků3) mateřská škola 5 dětí Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán, popř. plán osobnostního rozvoje a tak lze vzdělávat v jedné třídě žáky základní školy i základní školy praktické. Ke všem žákům se přistupuje zcela individuálně. Škola je umístěna v těsné blízkosti centra města. Je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou ze zastávky Brněnská. Žáci ze vzdálených míst okresu a z jiných okresů jsou do školy a ze školy dopravováni sociálním automobilem školy nebo automobilem partnerské organizace LIPKA, z. s. U školy je také dostatek parkovacích míst (přímo v ulici Tetín, v atriu školy, případně u komunikace na Brněnské ulici). Vybavení školy : (materiální, prostorové, technické, hygienické)a) Materiální vybavení Škola má k dispozici široké spektrum didaktických  pomůcek (učebnic, pracovních sešitů, metodických příruček, výukových CD, videokazet, DVD, filmů, knih, ap.), sportovního nářadí a náčiní, hudební nástroje (klavír, elektronické klávesy , kytary, sadu orffovských melodických a rytmických nástrojů), keramická pec, podpůrné rehabilitační pomůcky (vertikalizační fixační stojany, polohovací židle Aris, chodítka, relaxační bazény s kuličkami, polohovací pomůcky, ap.) Každá třída má svůj televizor současněs videorekordérem a DVD přehrávačem, dva počítače, tiskárnu nebo scanner, nově je zřízena relaxační místnost Snoezelen, vybavenou cvičnou kuchyni, vybavené školní dílny, školní pozemek, cvičebnu, keramickou dílnu, součástí školy je oddychový kout s altánem na školní zahradě. Každá třída je vybavena prostorem pro výuku (lavicemi s individuálněnastavitelnou a zvedací deskou, židlemi nastavenými podle velikostižákůa bezprašnou tabulí pro psaní fixem). Každá třída je vyzdobena didaktickými obrázky z oblasti aktuálně probíraného učiva i nástěnkami s výrobky žáků, všechny místnosti jsou barevně vymalované. V každé třídě je také relaxační koutek s kobercem a polštářky a dostatkem materiálu pro volno-časové aktivity, v  řadě tříd jsou i válendy nebo postýlky pro odpočinek dětí a žáků, ribstoly, v některých třídách jsou rotopedy ap. b) Prostorové vybavení Škola využívá polovinu budovy. Druhou polovinu využívá LIPKA z. s. Má k dispozici: 10 tříd, školní dílnu (pro práci se dřevem, kovem a dalšími materiály), cvičnou kuchyni, kde probíhá vyučování vaření a domácích prací, tělocvičnu-cvičebnu (vybavení: žíněnky, ribstoly, gymnastické míče, overbally, rotopedy, posilovací přístroje, trampolína, apod. tělesná výchova může probíhat i na nedalekém dětském hřišti na Sídlišti Tylova ul. - Brněnská), relaxační místnost pro multisenzorickou výchovu tzv. Snoezelen,  jídelnu (obědy a svačinky dovážíme z vedlejší školy), výdejnu stravy, keramickou dílnu, školní pozemek, zahradu s oddechovým koutem, 2 kanceláře, šatny jsou umístěny ve vestavných skříních na chodbách. Prostory školy odpovídají didaktickým, hygienickým a estetickým požadavkům. Informační a komunikační technologie budou vyučovány v kmenových třídách na počítačích určených pro žáky a současně v externích prostorech (v počítačové učebně projektu HANDICAP ve Výšovicích (více), kde je k dispozici 12 počítačů). Výuka přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis) probíhá s využitím specializovaných pomůcek v kmenových třídách. c) Technické vybavení Vybavení výpočetní technikou již odpovídá Standardu ICT. Každá třída je vybavena dvěma počítači, z nichž jeden je určen pro pedagoga a jeden pro žáky. Každý počítač je připojen k síti a poskytuje neomezený přístup k internetu. K dispozici pro prezentaci při výuce je také dataprojektor a promítací plátno. Každá stanice má  nainstalován balík kancelářských aplikací MS Office a celou řadu výukových programů. Učitelé mají prostor pro přípravu na vyučování a další administrativní práce ve svých kmenových učebnách. Prostor pro udržování osobní hygieny je umožněn ve třídách v koutku s umyvadlem a papírovými ručníky a na sociálním zařízení. d) Hygienické vybavení Dožování osobní hygieny je umožněno v dostatečném množství v sociálních zařízeních vybavených umyvadly, papírovými ručníky, mýdly ap. K dispozici jsou sprchy v každém nadzemním podlaží, kde je i dostatečné množství WC včetně bezbariérových. Udržování duševní hygieny umožní nově otevřená relaxační multisenzorická místnost tzv. Snoezelen.

Základní škola speciální

Tento typ šloly vzdělává žáky základní školy, kteří navštěvují základní školu speciální. Cílovou skupinu tvoří žáci se středním mentálním postižením a žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, u kterých je indikováno zařazení do speciálního režimu vzdělávání. Vzdělávání našich žáků základní školy speciální se vyznačuje těmito specifiky: pro každého žáka se vypracovává individuální vzdělávací plán, popř. plán osobnostního rozvoje, který je zcela přizpůsoben možnostem a schopnostem žáka, garantuje individuální přístup a v případěpotřeby je konzultován se školským poradenským zařízením ve třídách je nízký počet žáků učivo je výrazněredukováno podle možností a schopností každého žáka, volí se individualizované pedagogické prostředky vzdělávání je úzce propojeno s další speciálněpedagogickou a rehabilitační péčí (fyzioterapie, klinická a školní logopedie, spolupráce se školním psychologem, pravidelná účast na hipoterapii, canisterapii a cvičení v rehabilitačním bazénu) dochází ke spolupráci s dalšími odborníky (s lékaři, psychology, sociálními pracovníky apod.) výuka je přizpůsobována aktuálnímu zdravotnímu stavu a charakteru  postižení jednotlivých žáků– po konzultaci se školským poradenským zařízením dochází k přizpůsobování obsahu a didaktických prostředků Vzhledem k výše uvedeným specifikům se ve vzdělávání zaměříme na tyto priority: poskytování maximální možné speciálněpedagogické podpory vzdělávání by mělo vést ke kompenzaci handicapu vzdělávání by mělo vést k překonání problémů, které způsobuje zdravotní postižení je třeba umožňovat maximální možný kontakt s většinovou populací, spolupráci s majoritními základními školami v regionu (pravidelné návštěvy, pořádání společných kulturních a sportovních akcí), budeme pořádat dny otevřených dveří a informovat veřejnost o našich aktivitách pomocí hromadných vzdělávacích prostředků, vlastních internetových stránek a školního zpravodaje vzdělávání by mělo vést k integraci a maximálnímu zařazení do života společnosti, žák by měl být co možná nejsamostatnější a nezávislý, pomocí pracovního vyučování a dalších předmětůpodporovat budoucí profesionální orientaci je třeba klást důraz na podporu komunikace, sebeobsluhy a celkové nezávislosti je třeba podporovat multidisciplinární spolupráci s dalšími odborníky a školskými poradenskými zařízeními (spolupráce na IVP, konzultace výjimek ve vzdělávání a užití specifických didaktických prostředků) je třeba podporovat blízkou komunikaci s rodinou a dohlížet na propojení školního vzdělávání a práce v domácím prostředí pomocí pravidelných třídních schůzek a informování pomocí internetu a elektronické pošty vzdělávání musí probíhat v klidném prostředí s motivačními a stimulačními prvky je třeba využívat nejmodernějších vyučovacích metod a technik, které budou podporovat aktivitu žákůa podporovat jejich nezávislost: Výměnný obrázkový komunikační systém, Piktogramy, Sociální učení, Globální  čtení, terapeutické metody canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, hipoterapie, bazální stimulace, cvičení podle Veronicy Sherborne, polohování atd. výuka musí být v maximální možné míře podporována pomocí informačních a komunikačních technologií (využití prezentační techniky a softwaru, využití výukových programůa speciálněupraveného hardwaru – dotykové a senzorické klávesnice, dotykové monitory) výuka musí probíhat v úzké spolupráci s mimoškolními a zájmovými aktivitami (zejm. se školní družinou více, zájmovými kroužky a dalšími mimoškolními aktivitami sportovního a kulturního charakteru více)

ZŠ speciální rehabilitační program a přípravný stupeň ZŠ speciální

Tento typ základní školy umožňuje vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Cílem speciálního školství je, aby se všechny děti, tedy i děti se závažnými formami zdravotního postižení, mohly systematicky vzdělávat. Vzdělávání těchto žákůje velmi náročné pedagogicky, lidsky, organizačně i z hlediska ekonomických nákladů. Tito žáci však tvoří jen nepatrný zlomek dětské populace a plně si zaslouží, aby jim byla v našem školství věnována odpovídající pozornost. První krok k otevření cesty ke vzdělávání i pro žáky se závažnými formami postižení byl již učiněn zavedením přípravného stupně pomocné školy, jako školského zařízení, které si klade za úkol umožnit vzdělávání i dětem, které by vzhledem k těžšímu stupni mentální retardace nebyly schopny prospívat ani na nižším stupni pomocné školy, u nichž však jsou patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností. Práce v přípravném stupni tvoří přípravnou etapu pro zařazení žáka do pomocné školy. Přípravný stupeň pomocné školy otevřel cestu ke vzdělávání dětem, které v našich podmínkách dosud nikdy do školy nechodily. Jeho dalším velkým přínosem byla skutečnost, že připravil speciální pedagogy na to, že je nutné vzdělávat i žáky se závažným postižením a pedagogové získali možnost ověřit si, že je to možné. Mnozí z nich si osvojili základní metody práce s dětmi s tak těžkým postižením, s jakými se dříve ani nikdy nesetkali. Po ukončení prvního tříletého cyklu přípravného stupně pomocné školy se ukázalo, že ne všechny děti dosáhly té míry rozvoje svých schopností, aby mohly pokračovat ve svém vzdělávání na úrovni základní školy speciální. Průzkum ukázal, že přibližně dvě třetiny absolventů přípravného stupně se mohou dále vzdělávat v základních školách speciálních a zbývající třetina nemá předpoklady ani ke zvládnutí této vzdělávací úrovně. Akutní potřeba zapojení těchto žáků do vhodného způsobu vzdělávání si vyžádala vypracování nového vzdělávacího programu pro žáky s těžkým mentálním postižením. Rozvíjení rozumových schopností těžce mentálně postižených dětí je velmi těsně spjato s intenzivním rozvíjením a rehabilitací jejich hybnosti. K tomuto účelu byly zřízeny rehabilitační třídy základní školy speciální a jsou určeny žákům s nejzávažnějšími formami mentálního postižení, kteří jsou schopni určitým způsoben reagovat na pedagogické působení. Neměly by být zřizovány pro žáky s poruchami hybnosti, případně více vadami, pokud u těchto žáků není diagnostikováno těžké mentální postižení. Těžiště práce rehabilitačních tříd spočívá v komplexním speciálněpedagogickém působení na tělesný a psychický rozvoj žáků, spojeném s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností a potřeb. První dva roky experimentálního ověřování počátků práce v rehabilitačních třídách  ukázaly, že práce v nich je smysluplná, všem těžce postiženým dětem prospěšná a z pedagogickém i humánního hlediska nesmírněvýznamná. Děkujeme ředitelům škol a školských úřadů, učitelům, vychovatelům a mnoha dalším pracovníkům, kteří se podíleli na nelehkých prvních krocích konstituování a ověřování rehabilitačních tříd základní školy. Podle Rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální se vzdělávají žáci s tak závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na úrovni základní školy praktické i základní školy speciální, ale umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně-pedagogického vedení osvojovali některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru soběstačnosti, najít vhodnou míru komunikace jejich okolím a budou napomáhat rozvoji jejich motoriky. Rehabilitační vzdělávací program základní  školy speciální umožňuje žákům s těžkým mentálním postižením, případně žákům s více vadami uplatnit jejich ústavou garantované právo na vzdělání a realizovat jejich rozvojový tělesný i duševní potenciál. Velkým problémem, komplikujícím vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, je nízká míra rozvinutosti jejich psychických funkcí, zejména pozornosti, paměti, ale i volních vlastností potřebných k systematickému osvojování učiva. Tyto funkce je u nich zapotřebí postupně probouzet, i když míra úspěšnosti této  činnosti bude u jednotlivých žáků individuálně odlišná. Nelze předpokládat, že si všichni žáci rehabilitačních tříd osvojí veškeré učivo, uvedené ve vzdělávacím programu. Pro některé žáky bude tento program sloužit pouze jako inspirace při zpracováváni individuálních vzdělávacích programů, korespondujících s úrovní jejich schopností. U většiny žáků zařazených do Rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální již nelze reálně počítat se zvládnutím trivia. Lze u nich rozvíjet komunikační dovednosti, které jim umožní navázat kontakt s jejich okolím, rozvíjet jejich pohyblivost tak, aby dosáhli co nejvyšší míru pohybové samostatnosti a naučit je základům sebeobsluhy, která jim umožní určitou míru soběstačnosti. Každá dovednost, kterou si žáci osvojí, se projeví ve zlepšení kvality celého jejich dalšího života. Prostředkem vzdělávání v Rehabilitačním vzdělávacím programu základní školy speciální není psané slovo a v některých případech ani mluvená  řeč. Učitelé budou pracují s různými formami alternativní a augmentativní komunikace hledají cesty, jak pro každého ze žáků najít vhodnou formu dorozumění s jeho okolím. Rehabilitační vzdělávací program  využívá kompenzační pomůcky analogické pomůckám používaným ve školách pro žáky s tělesným, případně smyslovým postižením. I učební pomůcky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků a jsou pro ně často vytvářeny individuálně „na míru“. Naši speciální pedagogové v této oblasti vynikají mimořádnou tvořivostí a mnoho vhodných pomůcek pro své žáky již vytvořili. Závažným úkolem vzdělávání v Rehabilitačním vzdělávacím programu je kultivace osobnosti žáků, působení na jejich chování tak, aby soužití s nimi nekladlo mimořádné nároky na jejich okolí, rozvíjení jejich estetického cítění a vyhledávání a rozvíjení jejich zájmů, zejména v oblasti hudebnosti, výtvarných schopností a jednoduchých pracovních dovedností. Organizace vzděláváníRehabilitační vzdělávací program základní školy speciální je uplatňován pro: skupinu nejméně čtyř žáků v podobě zřízení rehabilitační třídy pomocné školy jednotlivého individuálně integrovaného žáka s těžkým mentálním postižením v podobě zakomponování do individuálního výchovně-vzdělávacího programu pro žáka s hlubokým mentálním postižením osvobozeného od povinnosti docházet do školy či povinné školní docházky, kterému je odbor školství příslušného krajského úřadu státní správy povinen zajistit po dobu věku školní docházky optimální formu vzdělávání, jsou využity  vhodné prvky v rámci individuálního výchovně-vzdělávacího programu. V Rehabilitačním vzdělávacím programu základní školy speciální plní žák povinou školní docházku. Školní docházka žáka, zařazeného do Rehabilitačního vzdělávacího programu, je desetiletá, stejně jako docházka do základní školy speciální. Vnitřní členění rehabilitační třídy nevychází z věkových charakteristik žáků, ale z úrovně jejich individuálních schopností a potřeb. Rehabilitační třídy se vnitřně člení na dva stupně (první stupeň a druhý stupeň), analogicky jako základní školy, s tím rozdílem, že oba stupně jsou pětileté. Do Rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální jsou zařazováni žáci, kteří absolvovali přípravný stupeň základní školy speciální a po jeho ukončení nejsou schopni pokračovat ve školní docházce do základní školy speciální i žáci, u nichž od samého počátku školní docházky je zřejmé, že s velkou pravděpodobností nebudou vzhledem k závažnosti svého mentálního postižení schopni zvládat vzdělávací program základní školy speciální. V případě akcelerace vývoje rozumových schopností žáka v kterékoliv etapě jeho povinné školní docházky, je možné a vhodné provést jeho převedené do odpovídajícího stupně základní školy. Těžší zdravotní postižení žáků v rehabilitační třídě základní školy speciální vyžaduje i odlišné organizační uspořádání režimu dne. Charakteristické pro rehabilitační třídu základní školy je  individualizované vyučování. Pro každého žáka je nezbytné stanovit  individuální výchovně-vzdělávací program ve smyslu §4 odst. 9 vyhlášky č. 127/1997 Sb. K úspěšnému průběhu vyučování v rehabilitační třídě základní školy přispívá její vhodné prostorové vybavení. Ve výukové části rehabilitační třídy slouží nezbytné ortopedické vertikalizační lavice, v odpočinkové části relaxační stavebnice. Personální zabezpečení Náročnost speciálně-pedagogického působení i zajištění bezpečnosti žáků vzhledem k tíži jejich zdravotního postižení kladou vysoké nároky na množství personálu základní školy speciální včetně jeho kvalifikačních předpokladů. Základní pedagogická sestava pracovníkův rehabilitační třídě  školy využívá ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách,  umožňující souběh dvou pedagogů (učitele a vychovatele) ve třídě. Učitel se speciálně-pedagogickou kvalifikací řídí výchovně-vzdělávací proces, s jehož realizací pomáhá pod jeho supervizí vychovatel. Činnost těchto pedagogů může být účelně doplněna pomocným pracovníkem .

Školní družina

V současné době na naší škole fungují dvě oddělení školní družiny. Práci zde vede vychovatel a asistenti pedagoga. Ve školní družině se pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (více).   Školní družina byla zřízena pro výchovu k účelnému trávení volného času našich žáků. Je školským zařízením zájmového vzdělávání určeným pro děti rodičů, kteří si nemohou své děti vyzvedávat ihned po ukončení vyučování. Činnost školní družiny ale probíhá pouze ve dnech školního vyučování. Opodstatnění školní družiny v celkovém systému práce školy spočívá zejména v těchto oblastech: možnost účelného odborného pedagogického řízení volného času po vyučování   možnost  zaopatření dětí zaměstnaných rodičů   možnost účelného trávení volného času, který zbývá do zahájení  a po ukončení zájmových kroužků   poskytování relaxace v klidném a známém prostředí po ukončení vyučování   možnost rozvíjení ve všech složkách výchovy a po domluvě s učiteli i propojení s vyučováním   v návaznosti na vyučování řešení výchovných, ale i prospěchových problémů formou řízené přípravy na vyučování   v návaznosti na školní vzdělávací program školy je poskytováno zábavné opakování a prohlubování učiva formou didaktických her  
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti