Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Základní škola

Charakteristika školy
Úplnost a velikost školy
Škola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinace postižení). Je školou úplnou - poskytuje komplexní vzdělávání na 1. a 2. stupni. Vzdělávání v současnosti probíhá v 10 třídách. V oblasti základního vzdělávání poskytujeme vzdělávání ve třídách základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální (včetně rehabilitačního vzdělávacího programu). Výchovně-vzdělávací péče je poskytována ve školní družině, v pravidelné zájmové  činnosti (kroužky: keramický, pracovní terapie, pěvecký - muzikoterapie, práce s počítačem), v logopedické poradně, v poradně pro děti s poruchou autistického spektra, v poradně pro prevenci sociálně-patologických jevů, v poradně výchovného poradenství a nepravidelná zájmová činnost.

Škola má kapacitu:
1) základní škola - 56 žáků z toho 34 žáků základní škola a základní škola praktická 35 žáků základní škola speciální
2) přípravný stupeň základní školy speciální má kapacitu 7 žáků
3) mateřská škola 5 dětí

Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán, popř. plán osobnostního rozvoje a tak lze vzdělávat v jedné třídě žáky základní školy i základní školy praktické. Ke všem žákům se přistupuje zcela individuálně. Škola je umístěna v těsné blízkosti centra města. Je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou ze zastávky Brněnská. Žáci ze vzdálených míst okresu a z jiných okresů jsou do školy a ze školy dopravováni sociálním automobilem školy nebo automobilem partnerské organizace OS LIPKA. U školy je také dostatek parkovacích míst (přímo v ulici Tetín, v atriu školy, případně u komunikace na Brněnské ulici).


Vybavení školy : (materiální, prostorové, technické, hygienické)
a) Materiální vybavení
Škola má k dispozici široké spektrum didaktických  pomůcek (učebnic, pracovních sešitů, metodických příruček, výukových CD, videokazet, DVD, filmů, knih, ap.), sportovního nářadí a náčiní, hudební nástroje (klavír, elektronické klávesy , kytary, sadu orffovských melodických a rytmických nástrojů), keramická pec, podpůrné rehabilitační pomůcky (vertikalizační fixační stojany, polohovací židle Aris, chodítka, relaxační bazény s kuličkami, polohovací pomůcky, ap.) Každá třída má svůj televizor současněs videorekordérem a DVD přehrávačem, dva počítače, tiskárnu nebo scanner, nově je zřízena relaxační místnost Snoezelen, vybavenou cvičnou kuchyni, vybavené školní dílny, školní pozemek, cvičebnu, keramickou dílnu, součástí školy je oddychový kout s altánem na školní zahradě.

Každá třída je vybavena prostorem pro výuku (lavicemi s individuálněnastavitelnou a zvedací deskou, židlemi nastavenými podle velikostižákůa bezprašnou tabulí pro psaní fixem). Každá třída je vyzdobena didaktickými obrázky z oblasti aktuálně probíraného učiva i nástěnkami s výrobky žáků, všechny místnosti jsou barevně vymalované. V každé třídě je také relaxační koutek s kobercem a polštářky a dostatkem materiálu pro volno-časové aktivity, v  řadě tříd jsou i válendy nebo postýlky pro odpočinek dětí a žáků, ribstoly, v některých třídách jsou rotopedy ap.

b) Prostorové vybavení
Škola využívá polovinu budovy. Druhou polovinu využívá OS LIPKA.
Má k dispozici:

 • 10 tříd,
 • školní dílnu (pro práci se dřevem, kovem a dalšími materiály),
 • cvičnou kuchyni, kde probíhá vyučování vaření a domácích prací,
 • tělocvičnu-cvičebnu (vybavení: žíněnky, ribstoly, gymnastické míče, overbally,
 • rotopedy, posilovací přístroje, trampolína, apod. tělesná výchova může probíhat i na
 • nedalekém dětském hřišti na Sídlišti Tylova ul. - Brněnská),
 • relaxační místnost pro multisenzorickou výchovu tzv. Snoezelen,
 •  jídelnu (obědy a svačinky dovážíme z vedlejší školy),
 • výdejnu stravy,
 • keramickou dílnu,
 • školní pozemek,
 • zahradu s oddechovým koutem,
 • 2 kanceláře,
 • šatny jsou umístěny ve vestavných skříních na chodbách.

Prostory školy odpovídají didaktickým, hygienickým a estetickým požadavkům.
Informační a komunikační technologie budou vyučovány v kmenových třídách na počítačích určených pro žáky a současně v externích prostorech (v počítačové učebně projektu HANDICAP ve Výšovicích (více), kde je k dispozici 12 počítačů). Výuka přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis) probíhá s využitím specializovaných pomůcek v kmenových třídách.


c) Technické vybavení
Vybavení výpočetní technikou již odpovídá Standardu ICT. Každá třída je vybavena dvěma počítači, z nichž jeden je určen pro pedagoga a jeden pro žáky. Každý počítač je připojen k síti a poskytuje neomezený přístup k internetu. K dispozici pro prezentaci při výuce je také dataprojektor a promítací plátno. Každá stanice má  nainstalován balík kancelářských aplikací MS Office a celou řadu výukových programů. Učitelé mají prostor pro přípravu na vyučování a další administrativní práce ve svých kmenových učebnách. Prostor pro udržování osobní hygieny je umožněn ve třídách v koutku s umyvadlem a papírovými ručníky a na sociálním zařízení.


d) Hygienické vybavení
Dožování osobní hygieny je umožněno v dostatečném množství v sociálních zařízeních vybavených umyvadly, papírovými ručníky, mýdly ap. K dispozici jsou sprchy v každém nadzemním podlaží, kde je i dostatečné množství WC včetně bezbariérových. Udržování duševní hygieny umožní nově otevřená relaxační multisenzorická místnost tzv. Snoezelen.

Tento typ šloly vzdělává žáky základní školy, kteří navštěvují základní školu praktickou. Cílovou skupinu tvoří žáci se souběžným postižením více vadami s lehkou mentální retardací, u kterých je indikováno zařazení do speciálního režimu vzdělávání. Vyžadují odlišný přístup ve vzdělávání, než který je prosazován ... Více
Tento typ šloly vzdělává žáky základní školy, kteří navštěvují základní školu speciální. Cílovou skupinu tvoří žáci se středním mentálním postižením a žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, u kterých je indikováno zařazení do speciálního režimu vzdělávání. ... Více
Tento typ základní školy umožňuje vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Cílem speciálního školství je, aby se všechny děti, tedy i děti se závažnými formami zdravotního postižení, mohly systematicky vzdělávat. Vzdělávání těchto žákůje velmi náročné pedagogicky, lidsky, ... Více
V současné době na naší škole fungují dvě oddělení školní družiny. Práci zde vede vychovatel a asistenti pedagoga. Ve školní družině se pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (více).   ... Více