Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Snoezelen - smyslová místnost

1. Cíl relaxační práce

Cílem práce ve smyslové místnosti je zvýšení kvality života a rozvoj osobnosti dětí se středním a těžším mentálním postižením a kombinovaným postižením prostřednictvím vědomě zvolené a řiditelné nabídky primárních podnětů v příjemné, pohodové a bezpečné atmosféře, bazální aktivace dětí s těžším postižením, zaměřená na smyslové vnímání a smyslovou zkušenost pomocí světla, zvuků, pocitů, vůní a chuti.


Cestou, která nás povede k naplnění cíle je využívání metody "snoezelen". Koncept snoezelenu je založen na celostním přístupu k lidem s těžkým postižením a naplňuje potřeby přijetí, porozumění, lidského tepla, blízkosti a dle smyslových možností i prožitku v atmosféře důvěry a uvolněnosti. Zprostředkovává stimulaci základních smyslů, ale nevyžaduje intelektuální chápání. Zprostředkovává, že lidé částečně pasivně, ale částečně i aktivně prožívají nové věci a mohou sbírat nové zážitky. Vychází z možností a schopností lidí s těžkým postižením a snaží se respektovat jejich zájmy, rozšiřovat horizont jejich poznání (zkušeností) a podporovat jejich sebeuvědomění.

"Snoezelen produkuje pocit pohody a působí uvolnění, přivádí lidi do klidu, ale také je aktivizuje, probouzí zájem, řídí a srovnává podněty, vyvolává vzpomínky, organizuje člověka, odebírá strach a přináší jistotu, vede člověka, navozuje a podporuje vztahy, jednoduše přináší radost." (Definice ISNA - International Snoezelen Association)

Snoezelen doplní nabídku aktivit a využití času zejména pro děti s těžším mentálním a kombinovaným postižením, pro děti s autismem, projevy hyperaktivity, nebo s poruchami chování, a přispěje tak k jejich zklidnění i celkovému rozvoji a pomůže odbourávat některé negativní projevy vyplývající z jejich postižení nebo kombinace postižení.

V naší škole bude smyslová místnost využivána všemi žáky školy.

 

2. Ukazatele úspěchu

- uvolnění klientů, odbourání stresu a napětí

- snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity, nežádoucích stereotypů

- prožívání nového, rozvoj smyslového vnímání

- zlepšení komunikace a porozumění mezi dítětem a rodičem

- aktivace klienta - projevení zvýšeného zájmu o okolí, rozšíření poznání

- spokojenost klienta (konstatovaná klientem, event. rodičem + profesionálem)


3. Činnosti nutné k dosažení cíle

- zařazení pobytu v terapeutické místnosti - snoezelen do každodenního (týdenního) programu klienta

- pravidelné individuální pobyty v snoezelenu - dle harmonogramu

- mimořádné individuální pobyty ve snoezelenu (pro uklidnění, při problémech, nezvládaném napětí, po epileptickém záchvatu, apod.)

-stálá školení pracovníků v oblasti terapeutických a relaxačních technik, bazální stimulace, nových terapeutických technik v oblasti snoezelen

Smyslová místnost SNOEZELEN