Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog poskytuje pomoc žákům, rodičům i členům pedagogického sboru.

 Služby žákům

- poskytuje pomoc a podporu při řešení osobních problémů

- konzultace při problémech s učením

- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- nabízí psychologické poradenství při výběru střední školy

- pracuje s třídními kolektivy – podporuje a rozvíjí zdravé vztahy ve škole

 

 Služby rodičům

- konzultuje výchovné a výukové obtíže jejich dětí

 

Služby učitelům

- konzultuje a spolupracuje při sestavování IVP žáků

- účastní se práce s třídními kolektivy   

 

Nabídka se týká oblasti poradenství – řešení problémů školních, rodinných, výchovných,  problémů závislostí, drogové prevence apod. Žáci, případně jejich rodiče, mohou využívat této bezplatné služby a navštívit školního psychologa po domluvě  v konzultačních hodinách. Konzultace probíhají formou rozhovoru, důvěrně a v přátelském klimatu. Školní psycholog klienta vyslechne, poradí a pomůže vyřešit každý problém ze školního nebo rodinného prostředí, ze vztahů mezi spolužáky, kamarády apod.

Práce je zaměřena na jednotlivé žáky, se kterými pracuje individuálně, ale i na třídní kolektivy. Přímá práce s dětmi je doplněna prací v místnosti snoezelen. Školní psycholog využívá metody bazální stimulace, psychoterapie a relaxační metody. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a  přispívá k překonávání obtíží (např. terapeutické vedení dětí, vypracování IVP, vhodné metody práce s dětmi apod.)

 

S čím se žáci obracejí na školního psychologa:

- pokud je trápí nějaký problém, se kterým si neví rady

- mají konflikty například se spolužáky a chtějí je odstranit

- nestíhají ve škole

- mají problém v komunikaci s rodiči, s učiteli, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci

- mají pocit, že jim někdo ubližuje, a neví, co s tím

- chtějí  pomoci někomu, např. kamarádovi, který pije alkohol nebo bere drogy

- potřebují pomoc nebo radu v nějakém jiném školním problému, který je trápí

- chtějí se svěřit s nějakou důvěrnou osobní věcí, která je znepokojuje

- potřebují si jen o něčem popovídat, něco si ujasnit

- cítí se osamoceni, trpí nočními děsy

 

Školní psycholožka se soustředí především na následující oblasti:

- vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené s vyučováním

- řešení vztahových problémů ve třídách

- práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit komunikaci učitele a žáků

- řešení individuálních problémů dětí (vztahových, rodinných, emočních, problémů spojených s dospíváním, alkoholem, kouřením, zneužíváním omamných látek, atd.

- podpora žáků ve znevýhodněné životní situaci (děti z neúplných rodin nebo jiné náročné situaci)

- spolupráce na preventivních programech apod.

 

Školní psycholožka je ve škole především pro děti a jejich rodiče. Její činnost podléhá zákonu č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Proto veškeré důvěrné informace , k jejichž předání učitelskému sboru, rodiče nebo děti  nedají souhlas, zůstávají pouze psycholožce.