facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Základní škola speciální

Tento typ šloly vzdělává žáky základní školy, kteří navštěvují základní školu speciální. Cílovou skupinu tvoří žáci se středním mentálním postižením a žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, u kterých je indikováno zařazení do speciálního režimu vzdělávání.

Vzdělávání našich žáků základní školy speciální se vyznačuje těmito specifiky:

 • pro každého žáka se vypracovává individuální vzdělávací plán, popř. plán osobnostního rozvoje, který je zcela přizpůsoben možnostem a schopnostem žáka, garantuje individuální přístup a v případěpotřeby je konzultován se školským poradenským zařízením
 • ve třídách je nízký počet žáků
 • učivo je výrazněredukováno podle možností a schopností každého žáka, volí se individualizované pedagogické prostředky
 • vzdělávání je úzce propojeno s další speciálněpedagogickou a rehabilitační péčí (fyzioterapie, klinická a školní logopedie, spolupráce se školním psychologem, pravidelná účast na hipoterapii, canisterapii a cvičení v rehabilitačním bazénu)
 • dochází ke spolupráci s dalšími odborníky (s lékaři, psychology, sociálními pracovníky apod.)
 • výuka je přizpůsobována aktuálnímu zdravotnímu stavu a charakteru  postižení jednotlivých žáků– po konzultaci se školským poradenským zařízením dochází k přizpůsobování obsahu a didaktických prostředků

Vzhledem k výše uvedeným specifikům se ve vzdělávání zaměříme na tyto priority:

 • poskytování maximální možné speciálněpedagogické podpory
 • vzdělávání by mělo vést ke kompenzaci handicapu
 • vzdělávání by mělo vést k překonání problémů, které způsobuje zdravotní postižení
 • je třeba umožňovat maximální možný kontakt s většinovou populací, spolupráci s majoritními základními školami v regionu (pravidelné návštěvy, pořádání společných kulturních a sportovních akcí), budeme pořádat dny otevřených dveří a informovat veřejnost o našich aktivitách pomocí hromadných vzdělávacích prostředků, vlastních internetových stránek a školního zpravodaje
 • vzdělávání by mělo vést k integraci a maximálnímu zařazení do života společnosti, žák by měl být co možná nejsamostatnější a nezávislý, pomocí pracovního vyučování a dalších předmětůpodporovat budoucí profesionální orientaci
 • je třeba klást důraz na podporu komunikace, sebeobsluhy a celkové nezávislosti
 • je třeba podporovat multidisciplinární spolupráci s dalšími odborníky a školskými poradenskými zařízeními (spolupráce na IVP, konzultace výjimek ve vzdělávání a užití specifických didaktických prostředků)
 • je třeba podporovat blízkou komunikaci s rodinou a dohlížet na propojení školního vzdělávání a práce v domácím prostředí pomocí pravidelných třídních schůzek a informování pomocí internetu a elektronické pošty
 • vzdělávání musí probíhat v klidném prostředí s motivačními a stimulačními prvky
 • je třeba využívat nejmodernějších vyučovacích metod a technik, které budou podporovat aktivitu žákůa podporovat jejich nezávislost: Výměnný obrázkový komunikační systém, Piktogramy, Sociální učení, Globální  čtení, terapeutické metody canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, hipoterapie, bazální stimulace, cvičení podle Veronicy Sherborne, polohování atd.
 • výuka musí být v maximální možné míře podporována pomocí informačních a komunikačních technologií (využití prezentační techniky a softwaru, využití výukových programůa speciálněupraveného hardwaru – dotykové a senzorické klávesnice, dotykové monitory)
 • výuka musí probíhat v úzké spolupráci s mimoškolními a zájmovými aktivitami (zejm. se školní družinou více, zájmovými kroužky a dalšími mimoškolními aktivitami
 • sportovního a kulturního charakteru více)
 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti