facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Výchovné poradenství

Výchovný poradce  Mgr. Marie Paulová.

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., z 9. 2. 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou standardní poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením bezplatně a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

Poskytování poradenských služeb v oblasti výchovného poradenství zahrnují tyto kategorie:

1. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

2. VOLBA POVOLÁNÍ - PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA

 1.Výchovné poradenství má za cíl

 • dlouhodobě systematicky sledovat a hodnotit vývoj žáků
 • usměrňovat a sjednocovat diagnostickou činnost třídních učitelů – vyhledávat a sledovat problémové děti (metodická a odborná pomoc)
 • spolupráce s psychologem školy, SPC a PPP
 • řešit návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů
 • podle potřeby provádět individuální pohovory se žáky, žákyněmi a jejich zákonnými zástupci při řešení výchovných problémů - konzultační hodiny nejsou stanoveny, je řešeno dle potřeby a dohody
 • ve spolupráci s třídními učiteli vytvářet podmínky pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání
 • v případě potřeby provádět návštěvy v rodinách dětí ve spolupráci s učiteli a psychologem
 • zprostředkovávat rodičům žáků kontakt s ÚP Prostějov
 • zprostředkovávat rodičům žáků kontakt s poradenským střediskem PPP  Prostějov, SPC Prostějov, Olomouc, Litovel a Brno
 • soustavnou pozornost věnovat dětem, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou péči
 • ve spolupráci s třídními učitelkami a třídními učiteli sledovat práci všech žáků a typech škol
 • pomoci vytvářet individuální vzdělávací plány, kontrolovat a hodnotit jejich plnění
 • spolupracovat s psycholožkou a metodičkou prevence PhDr. Květoslavou Rolnou (více)
 • pomáhat třídním učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření (PPP Prostějov a SPC dle potřeby)
 • podílet se na organizaci – „Den otevřených dveří“
 • s pedagogy I. stupně připravit zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
 • konzultovat práci při logopedické nápravě a nápravě SPU (s logopedkou školy a klinickou logopedkou spolupracující organizace  OS LIPKA více)
 • zprostředkovávat styky s: pediatry, odbornými lékaři (psychiatr, neurolog), Policií ČR, sociálním odborem při MěÚ Prostějov, PPP Prostějov, SPC Prostějov, Olomouc, Litovel a Brno
 • účastnit se jednání výchovné komise ( záškoláctví, šikana )
 • doporučovat pedagogickým pracovníkům odbornou literaturu, která poskytuje návod na řešení problémových situací
 • aktuální informace zveřejňovat na nástěnce v budově školy, webu školy
 • sledovat změny v právních předpisech týkající se výchovného poradenství a na pedagogických poradách s nimi seznamovat ostatní pedagogické pracovníky
 • vzdělávat se v oblasti nových a alternativních výchovných trendech

 

2. Volba povolání - předprofesní příprava žáků a žákyň má za cíl

V hodinách, v rámci ŠVP  všech typů škol, v hodinách předprofesní příprava v 8. 9. a 10. ročníku postupovat  individuálně podle skutečných schopností a možností každého jedince. Ve spolupráci s rodinou citlivě volit přístup k volbě povolání.

Obsahové zaměření tématických okruhů - modulů:

 • sebepoznání
 • rozhodování
 • akční plánování
 • adaptace na životní změny
 • možnosti absolventa základní školy , ZŠP, ZŠ sp.
 • informační základna pro volbu povolání
 • orientace v důležitých profesních informacích
 • rovnost příležitostí na trhu práce
 • svět práce a dospělosti

 

Požadavky na výstupní kvality žáků :

Plánované výstupy:

 • dokáže charakterizovat své nejdůležitější osobnostní kvality, rozpoznat své silné a slabé stránky, své přednosti, omezení a předpoklady pro různé činnosti,
 • realistickou volbu povolání dokáže spojit se sebepoznáváním, s plánováním důležitých životních kroků a s vyhledáváním a zpracováváním informací,
 • rozpozná okolnosti, které by mohly negativně ovlivňovat úspěšnost jeho studijní (profesní) volby, případně i jeho uplatnění na trhu práce,
 • stručně popíše charakteristické znaky povolání,
 • vysvětlí, jaký význam mají osobní předpoklady pro výkon vybraných povolání a jaký význam má jejich znalost pro volbu vhodného povolání,
 • rozpozná, které dovednosti, schopnosti a osobní vlastnosti jsou podstatné pro jeho úspěšné uplatnění ve vybraném povolání ( na trhu práce ),
 • porovná požadavky na výkon různých povolání se svými reálnými předpoklady a možnostmi,
 • orientuje se v aktuální nabídce škol, učilišť a volných pracovních míst a v poptávce po vybraném povolání na místním a regionálním trhu práce.
 • k lepšímu sebepoznání využívá informace z různých informačních zdrojů a zpětnou vazbu od ostatních lidí ( pracovníků poradenských institucí,  výchovného poradce ),
 • při dosahování zvolených životních cílů využívá znalosti svých silných a slabých stránek, osobní nedostatky se snažit oslabovat či kompenzovat,
 • při svém rozhodování využívá maximálního množství dostupných informací a rozlišuje efektivní a neefektivní způsoby dosahování stanovených cílů,
 • samostatně vyhledává potřebné informace a pracuje s nimi,
 • orientuje se v množství informací získaných z různých zdrojů, odlišuje podstatné informace od nepodstatných,
 • orientuje se v mapách povolání ( tabulky, grafy )
 • dokáže si naplánovat vhodný způsob dosažení vybraného životního cíle (zajímavé pracovní místo),
 • vyplňuje tiskopisy, formuláře, osobní dotazníky, dokáže správně vyplnit přihlášku na střední školu, SOU,
 • stručně a věcně odpoví na inzerát nabízející uplatnění v určitém povolání a umí sestavit vlastní inzerát,
 • v úředním styku kultivovaně vystupuje, projevuje žádoucí sociální dovednosti a dbá na vhodnou úpravu zevnějšku.

 

Zabezpečení těchto výstupů:

 •  videokazety – prezentace škol
 • videokazety – prezentace žáky vybraných povolání
 • práce na počítači – vyhledávání informací
 • brožury, letáčky a další materiály o studiu a učebních oborech z ÚP Prostějov
 • návštěva ÚP Prostějov
 • Burza škol Prostějov
 • tiskopisy, dotazníky, inzeráty
 • doporučená literatura pro pedagogické pracovníky
 • možnost účastnit se exkurzí do škol a firem

 

 

Komentáře


 

Vaše komentáře celkem 0.


Přidat komentář
* Takto označené položky jsou povinné.
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti