facebook
menu

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Aktuality
Cíle školy
Dobročinná aukce
Školní vzdělávací programy
Projekt HANDICAP Výšovice

Základní škola

Charakteristika školy
Úplnost a velikost školy
Škola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinace postižení). Je školou úplnou - poskytuje komplexní vzdělávání na 1. a 2. stupni. Vzdělávání v současnosti probíhá v 10 třídách. V oblasti základního vzdělávání poskytujeme vzdělávání ve třídách základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální (včetně rehabilitačního vzdělávacího programu). Výchovně-vzdělávací péče je poskytována ve školní družině, v pravidelné zájmové  činnosti (kroužky: keramický, pracovní terapie, pěvecký - muzikoterapie, práce s počítačem), v logopedické poradně, v poradně pro děti s poruchou autistického spektra, v poradně pro prevenci sociálně-patologických jevů, v poradně výchovného poradenství a nepravidelná zájmová činnost.

Škola má kapacitu:
1) základní škola - 56 žáků z toho 28 žáků základní škola a 28 žáků základní škola speciální
2) přípravný stupeň základní školy speciální má kapacitu 7 žáků
3) mateřská škola 5 dětí

Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán, popř. plán osobnostního rozvoje a tak lze vzdělávat v jedné třídě žáky základní školy i základní školy praktické. Ke všem žákům se přistupuje zcela individuálně. Škola je umístěna v těsné blízkosti centra města. Je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou ze zastávky Brněnská. Žáci ze vzdálených míst okresu a z jiných okresů jsou do školy a ze školy dopravováni sociálním automobilem školy nebo automobilem partnerské organizace LIPKA, z. s. U školy je také dostatek parkovacích míst (přímo v ulici Tetín, v atriu školy, případně u komunikace na Brněnské ulici).


Vybavení školy : (materiální, prostorové, technické, hygienické)
a) Materiální vybavení
Škola má k dispozici široké spektrum didaktických  pomůcek (učebnic, pracovních sešitů, metodických příruček, výukových CD, videokazet, DVD, filmů, knih, ap.), sportovního nářadí a náčiní, hudební nástroje (klavír, elektronické klávesy , kytary, sadu orffovských melodických a rytmických nástrojů), keramická pec, podpůrné rehabilitační pomůcky (vertikalizační fixační stojany, polohovací židle Aris, chodítka, relaxační bazény s kuličkami, polohovací pomůcky, ap.) Každá třída má svůj televizor současněs videorekordérem a DVD přehrávačem, dva počítače, tiskárnu nebo scanner, nově je zřízena relaxační místnost Snoezelen, vybavenou cvičnou kuchyni, vybavené školní dílny, školní pozemek, cvičebnu, keramickou dílnu, součástí školy je oddychový kout s altánem na školní zahradě.

Každá třída je vybavena prostorem pro výuku (lavicemi s individuálněnastavitelnou a zvedací deskou, židlemi nastavenými podle velikostižákůa bezprašnou tabulí pro psaní fixem). Každá třída je vyzdobena didaktickými obrázky z oblasti aktuálně probíraného učiva i nástěnkami s výrobky žáků, všechny místnosti jsou barevně vymalované. V každé třídě je také relaxační koutek s kobercem a polštářky a dostatkem materiálu pro volno-časové aktivity, v  řadě tříd jsou i válendy nebo postýlky pro odpočinek dětí a žáků, ribstoly, v některých třídách jsou rotopedy ap.

b) Prostorové vybavení
Škola využívá polovinu budovy. Druhou polovinu využívá LIPKA z. s.
Má k dispozici:

 • 10 tříd,
 • školní dílnu (pro práci se dřevem, kovem a dalšími materiály),
 • cvičnou kuchyni, kde probíhá vyučování vaření a domácích prací,
 • tělocvičnu-cvičebnu (vybavení: žíněnky, ribstoly, gymnastické míče, overbally,
 • rotopedy, posilovací přístroje, trampolína, apod. tělesná výchova může probíhat i na
 • nedalekém dětském hřišti na Sídlišti Tylova ul. - Brněnská),
 • relaxační místnost pro multisenzorickou výchovu tzv. Snoezelen,
 •  jídelnu (obědy a svačinky dovážíme z vedlejší školy),
 • výdejnu stravy,
 • keramickou dílnu,
 • školní pozemek,
 • zahradu s oddechovým koutem,
 • 2 kanceláře,
 • šatny jsou umístěny ve vestavných skříních na chodbách.

Prostory školy odpovídají didaktickým, hygienickým a estetickým požadavkům.
Informační a komunikační technologie budou vyučovány v kmenových třídách na počítačích určených pro žáky a současně v externích prostorech (v počítačové učebně projektu HANDICAP ve Výšovicích (více), kde je k dispozici 12 počítačů). Výuka přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis) probíhá s využitím specializovaných pomůcek v kmenových třídách.


c) Technické vybavení
Vybavení výpočetní technikou již odpovídá Standardu ICT. Každá třída je vybavena dvěma počítači, z nichž jeden je určen pro pedagoga a jeden pro žáky. Každý počítač je připojen k síti a poskytuje neomezený přístup k internetu. K dispozici pro prezentaci při výuce je také dataprojektor a promítací plátno. Každá stanice má  nainstalován balík kancelářských aplikací MS Office a celou řadu výukových programů. Učitelé mají prostor pro přípravu na vyučování a další administrativní práce ve svých kmenových učebnách. Prostor pro udržování osobní hygieny je umožněn ve třídách v koutku s umyvadlem a papírovými ručníky a na sociálním zařízení.


d) Hygienické vybavení
Dožování osobní hygieny je umožněno v dostatečném množství v sociálních zařízeních vybavených umyvadly, papírovými ručníky, mýdly ap. K dispozici jsou sprchy v každém nadzemním podlaží, kde je i dostatečné množství WC včetně bezbariérových. Udržování duševní hygieny umožní nově otevřená relaxační multisenzorická místnost tzv. Snoezelen. 
 
 

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
GPS: N 49,466  17, E 017,112

Bankovní spojení: č. ú. 86 57 47 701/0100 KB
Sbírkový účet školy: 86-7309540277/0100
prohlášení o přístupnosti