Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Metodik prevence psychopatologických jevů

Mgr. Lenka Kalandrová

Minimální preventivní program (více) vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, dále z Metodického doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: 21291/2010-28, z Metodického pokynu k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j.: 22294/2013-1 a z potřeb samotné školy. Je vypracován na příslušný rok v úzké spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a za podpory vedení školy. Je v souladu se Školní preventivní strategií 2013-2018. Je také součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Systematicky vychovává žáky k zdravému životnímu stylu a vede k rozvoji kladných osobnostních rysů dětí.

Zpět
 
NOVINKY
Sbírkové konto

Prosíme všechny lidi dobré vůle o podporu a pomoc při řešení situace, která vznika v důsledku požáru dne 18. 1. v prostorách kotelny na Tetíně. Číslo sbírkového konta: 86-7309540277/0100 (na tento účet je možné posílat případné sponzorské dary, kde dárce chce zůstat anonymní).


Zasílání novinek