Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Základní škola speciální

Tento typ šloly vzdělává žáky základní školy, kteří navštěvují základní školu speciální. Cílovou skupinu tvoří žáci se středním mentálním postižením a žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, u kterých je indikováno zařazení do speciálního režimu vzdělávání.

Vzdělávání našich žáků základní školy speciální se vyznačuje těmito specifiky:

 • pro každého žáka se vypracovává individuální vzdělávací plán, popř. plán osobnostního rozvoje, který je zcela přizpůsoben možnostem a schopnostem žáka, garantuje individuální přístup a v případěpotřeby je konzultován se školským poradenským zařízením
 • ve třídách je nízký počet žáků
 • učivo je výrazněredukováno podle možností a schopností každého žáka, volí se individualizované pedagogické prostředky
 • vzdělávání je úzce propojeno s další speciálněpedagogickou a rehabilitační péčí (fyzioterapie, klinická a školní logopedie, spolupráce se školním psychologem, pravidelná účast na hipoterapii, canisterapii a cvičení v rehabilitačním bazénu)
 • dochází ke spolupráci s dalšími odborníky (s lékaři, psychology, sociálními pracovníky apod.)
 • výuka je přizpůsobována aktuálnímu zdravotnímu stavu a charakteru  postižení jednotlivých žáků– po konzultaci se školským poradenským zařízením dochází k přizpůsobování obsahu a didaktických prostředků

Vzhledem k výše uvedeným specifikům se ve vzdělávání zaměříme na tyto priority:

 • poskytování maximální možné speciálněpedagogické podpory
 • vzdělávání by mělo vést ke kompenzaci handicapu
 • vzdělávání by mělo vést k překonání problémů, které způsobuje zdravotní postižení
 • je třeba umožňovat maximální možný kontakt s většinovou populací, spolupráci s majoritními základními školami v regionu (pravidelné návštěvy, pořádání společných kulturních a sportovních akcí), budeme pořádat dny otevřených dveří a informovat veřejnost o našich aktivitách pomocí hromadných vzdělávacích prostředků, vlastních internetových stránek a školního zpravodaje
 • vzdělávání by mělo vést k integraci a maximálnímu zařazení do života společnosti, žák by měl být co možná nejsamostatnější a nezávislý, pomocí pracovního vyučování a dalších předmětůpodporovat budoucí profesionální orientaci
 • je třeba klást důraz na podporu komunikace, sebeobsluhy a celkové nezávislosti
 • je třeba podporovat multidisciplinární spolupráci s dalšími odborníky a školskými poradenskými zařízeními (spolupráce na IVP, konzultace výjimek ve vzdělávání a užití specifických didaktických prostředků)
 • je třeba podporovat blízkou komunikaci s rodinou a dohlížet na propojení školního vzdělávání a práce v domácím prostředí pomocí pravidelných třídních schůzek a informování pomocí internetu a elektronické pošty
 • vzdělávání musí probíhat v klidném prostředí s motivačními a stimulačními prvky
 • je třeba využívat nejmodernějších vyučovacích metod a technik, které budou podporovat aktivitu žákůa podporovat jejich nezávislost: Výměnný obrázkový komunikační systém, Piktogramy, Sociální učení, Globální  čtení, terapeutické metody canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, hipoterapie, bazální stimulace, cvičení podle Veronicy Sherborne, polohování atd.
 • výuka musí být v maximální možné míře podporována pomocí informačních a komunikačních technologií (využití prezentační techniky a softwaru, využití výukových programůa speciálněupraveného hardwaru – dotykové a senzorické klávesnice, dotykové monitory)
 • výuka musí probíhat v úzké spolupráci s mimoškolními a zájmovými aktivitami (zejm. se školní družinou více, zájmovými kroužky a dalšími mimoškolními aktivitami
 • sportovního a kulturního charakteru více)
Zpět