Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Základní škola praktická

Tento typ šloly vzdělává žáky základní školy, kteří navštěvují základní školu praktickou. Cílovou skupinu tvoří žáci se souběžným postižením více vadami s lehkou mentální retardací, u kterých je indikováno zařazení do speciálního režimu vzdělávání. Vyžadují odlišný přístup ve vzdělávání, než který je prosazován na majoritních základních školách.

Vzdělávání našich žáků základní školy praktické se vyznačuje těmito specifiky:

 • pro každého žáka se vypracovává individuální vzdělávací plán, který je zcela přizpůsoben možnostem a schopnostem žáka, garantuje individuální přístup a v případě potřeby je konzultován se školským poradenským zařízením
 • ve třídách je snížený počet žáků
 • se žáky základní školy praktické se v jedné třídě vzdělávají i žáci základní školy
 • učivo je výrazně redukováno, volí se individualizované pedagogické prostředky
 • vzdělávání je úzce propojeno s další speciálněpedagogickou a rehabilitační péčí (fyzioterapie, klinická a školní logopedie, spolupráce se školním psychologem, pravidelná účast na hipoterapii, canisterapii a cvičení v rehabilitačním bazénu)
 • dochází ke spolupráci s dalšími odborníky (s lékaři, psychology, sociálními pracovníky apod.)
 • výuka je přizpůsobována aktuálnímu zdravotnímu stavu a charakteru  postižení jednotlivých žáků– po konzultaci se školským poradenským zařízením dochází k přizpůsobování obsahu, didaktických prostředkůa případně i délky vyučování.

Vzhledem k výše uvedeným specifikům se ve vzdělávání zaměříme na tyto priority:

 • poskytování maximální možné speciálněpedagogické podpory
 • vzdělávání by mělo vést ke kompenzaci handicapu
 • vzdělávání by mělo vést k překonání problémů, které způsobuje zdravotní postižení
 • je třeba umožňovat maximální možný kontakt s většinovou populací, spolupráci s majoritními základními školami v regionu (pravidelné návštěvy, pořádání společných kulturních a sportovních akcí), budeme pořádat dny otevřených dveří a informovat veřejnost o našich aktivitách pomocí hromadných vzdělávacích prostředků, vlastních internetových stránek
 • vzdělávání by mělo vést k integraci a maximálnímu zařazení do života společnosti, žák by měl být co možná nejsamostatnější a nezávislý, pomocí pracovního vyučování a dalších předmětů podporovat budoucí profesionální orientaci
 • poskytování maximální motivace k dalšímu celoživotní vzdělávání a sebevzdělávání
 • je třeba podporovat multidisciplinární spolupráci s dalšími odborníky a školskými poradenskými zařízeními (spolupráce na IVP, konzultace výjimek ve vzdělávání a užití specifických didaktických prostředků)
 •  je třeba podporovat blízkou komunikaci s rodinou a dohlížet na propojení školního vzdělávání a práce v domácím prostředí pomocí pravidelných třídních schůzek a informování pomocí internetu a elektronické pošty
 • vzdělávání musí probíhat v klidném prostředí s motivačními a stimulačními prvky
 • je třeba využívat nejmodernějších vyučovacích metod, které budou podporovat kreativitu, spolupráci a vzájemnou pomoc, zejm. projektové a tvořivé vyučování
 •  výuka musí být v maximální možné míře podporována pomocí informačních a komunikačních technologií (využití prezentační techniky a softwaru, využití výukových programů, vyhledávání informací na internetu, zařazení samostatného předmětu Informační a komunikační technologie)
 • vzhledem ke globalizačním trendům a zařazení naší republiky do evropských struktur budeme podporovat vzdělávání cizím jazykům: Anglický jazyk a zařazovat do výuky informace o evropské tradici, dějinách a současných aktivitách Evropské unie
 • výuka musí probíhat v úzké spolupráci s mimoškolními a zájmovými aktivitami (zejm. se školní družinou více, zájmovými kroužky a dalšími mimoškolními aktivitami sportovního a kulturního charakteru více).
Zpět