Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Výchovné poradenství

Výchovný poradce  Mgr. Marie Paulová.

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., z 9. 2. 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou standardní poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením bezplatně a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

Poskytování poradenských služeb v oblasti výchovného poradenství zahrnují tyto kategorie:

1. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

2. VOLBA POVOLÁNÍ - PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA

 1.Výchovné poradenství má za cíl

- dlouhodobě systematicky sledovat a hodnotit vývoj žáků

- usměrňovat a sjednocovat diagnostickou činnost třídních učitelů – vyhledávat a sledovat problémové děti (metodická a odborná pomoc)

- spolupráce s psychologem školy, SPC a PPP

- řešit návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů

- podle potřeby provádět individuální pohovory se žáky, žákyněmi a jejich zákonnými zástupci při řešení výchovných problémů - konzultační hodiny nejsou stanoveny, je řešeno dle potřeby a dohody

- ve spolupráci s třídními učiteli vytvářet podmínky pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání

- v případě potřeby provádět návštěvy v rodinách dětí ve spolupráci s učiteli a psychologem

- zprostředkovávat rodičům žáků kontakt s ÚP Prostějov

- zprostředkovávat rodičům žáků kontakt s poradenským střediskem PPP  Prostějov, SPC Prostějov, Olomouc, Litovel a Brno

- soustavnou pozornost věnovat dětem, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou péči

- ve spolupráci s třídními učitelkami a třídními učiteli sledovat práci všech žáků a typech škol

- pomoci vytvářet individuální vzdělávací plány, kontrolovat a hodnotit jejich plnění

- spolupracovat s psycholožkou a metodičkou prevence PhDr. Květoslavou Rolnou (více)

- pomáhat třídním učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření (PPP Prostějov a SPC dle potřeby)

- podílet se na organizaci – „Den otevřených dveří“

- s pedagogy I. stupně připravit zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

- konzultovat práci při logopedické nápravě a nápravě SPU (s logopedkou školy a klinickou logopedkou spolupracující organizace  OS LIPKA více)

- zprostředkovávat styky s: pediatry, odbornými lékaři (psychiatr, neurolog), Policií ČR, sociálním odborem při MěÚ Prostějov, PPP Prostějov, SPC Prostějov, Olomouc, Litovel a Brno

- účastnit se jednání výchovné komise ( záškoláctví, šikana )

- doporučovat pedagogickým pracovníkům odbornou literaturu, která poskytuje návod na řešení problémových situací

- aktuální informace zveřejňovat na nástěnce v budově školy, webu školy

- sledovat změny v právních předpisech týkající se výchovného poradenství a na pedagogických poradách s nimi seznamovat ostatní pedagogické pracovníky

- vzdělávat se v oblasti nových a alternativních výchovných trendech

 

2. Volba povolání - předprofesní příprava žáků a žákyň má za cíl

V hodinách, v rámci ŠVP  všech typů škol, v hodinách předprofesní příprava v 8. 9. a 10. ročníku postupovat  individuálně podle skutečných schopností a možností každého jedince. Ve spolupráci s rodinou citlivě volit přístup k volbě povolání.

Obsahové zaměření tématických okruhů - modulů:

- sebepoznání

- rozhodování

- akční plánování

- adaptace na životní změny

- možnosti absolventa základní školy , ZŠP, ZŠ sp.

- informační základna pro volbu povolání

- orientace v důležitých profesních informacích

- rovnost příležitostí na trhu práce

- svět práce a dospělosti

 

Požadavky na výstupní kvality žáků :

Plánované výstupy:

- dokáže charakterizovat své nejdůležitější osobnostní kvality, rozpoznat své silné a slabé stránky, své přednosti, omezení a předpoklady pro různé činnosti,

- realistickou volbu povolání dokáže spojit se sebepoznáváním, s plánováním důležitých životních kroků a s vyhledáváním a zpracováváním informací,

- rozpozná okolnosti, které by mohly negativně ovlivňovat úspěšnost jeho studijní (profesní) volby, případně i jeho uplatnění na trhu práce,

- stručně popíše charakteristické znaky povolání,

- vysvětlí, jaký význam mají osobní předpoklady pro výkon vybraných povolání a jaký význam má jejich znalost pro volbu vhodného povolání,

- rozpozná, které dovednosti, schopnosti a osobní vlastnosti jsou podstatné pro jeho úspěšné uplatnění ve vybraném povolání ( na trhu práce ),

- porovná požadavky na výkon různých povolání se svými reálnými předpoklady a možnostmi,

- orientuje se v aktuální nabídce škol, učilišť a volných pracovních míst a v poptávce po vybraném povolání na místním a regionálním trhu práce.

- k lepšímu sebepoznání využívá informace z různých informačních zdrojů a zpětnou vazbu od ostatních lidí ( pracovníků poradenských institucí,  výchovného poradce ),

- při dosahování zvolených životních cílů využívá znalosti svých silných a slabých stránek, osobní nedostatky se snažit oslabovat či kompenzovat,

- při svém rozhodování využívá maximálního množství dostupných informací a rozlišuje efektivní a neefektivní způsoby dosahování stanovených cílů,

- samostatně vyhledává potřebné informace a pracuje s nimi,

- orientuje se v množství informací získaných z různých zdrojů, odlišuje podstatné informace od nepodstatných,

- orientuje se v mapách povolání ( tabulky, grafy )

- dokáže si naplánovat vhodný způsob dosažení vybraného životního cíle (zajímavé pracovní místo),

- vyplňuje tiskopisy, formuláře, osobní dotazníky, dokáže správně vyplnit přihlášku na střední školu, SOU,

- stručně a věcně odpoví na inzerát nabízející uplatnění v určitém povolání a umí sestavit vlastní inzerát,

- v úředním styku kultivovaně vystupuje, projevuje žádoucí sociální dovednosti a dbá na vhodnou úpravu zevnějšku.

 

Zabezpečení těchto výstupů:

- videokazety – prezentace škol

- videokazety – prezentace žáky vybraných povolání

- práce na počítači – vyhledávání informací

- brožury, letáčky a další materiály o studiu a učebních oborech z ÚP Prostějov

- návštěva ÚP Prostějov

- Burza škol Prostějov

- tiskopisy, dotazníky, inzeráty

- doporučená literatura pro pedagogické pracovníky

- možnost účastnit se exkurzí do škol a firem

 

 

 

 

 

 

Zpět